Dokümanlar

1. KALİTE DOKÜMAN LİSTESİ LST-017 Kalite Doküman Listesi 2. EĞİTİM VE PLANLAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ (Kullanılan Dokümanlar) FR-134 Hizmet İçi Eğitim Ders Ücreti Ödeme Bilgileri Formu FR-130 Malzeme Talep Formu DKD-010 Ek-4 Kamu Görevlileri Sendikaları Üyelikten Çekilme Dışındaki Diğer Nedenlerle Ayrılmalar ve İşyeri Değişikliği Bildirim Formu DKD-009 Ek-3 Kamu Görevlileri Sendikaları Kamu Görevlisinin Üyelikten Çekilme Bildirimi Formu DKD-008 Ek-2 Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyona Üyelik Başvuru Belgesi Formu DKD-007 Ek-1 Kamu Görevlileri Sendikalarına Üyelik Formu DKD-002 Sendika Üye Tespiti Toplantı Tutanağı FR-081 Toner Talep Formu FR-082 Devlet Memurları Yemin Belgesi FR-079 Personel Kimlik Kartı Teslim Formu FR-077 Hizmet İçi Eğitim Ders Programı Formu FR-049 Aday Memurlar Staj Değerlendirme Formu 3. ATAMA VE ÖZLÜK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ (Kullanılan Dokümanlar ORTAK) DKD-051-Mal Bildirim Beyannamesi FR-125 Dizi Pusulası FR-075 Personel Nakil Bildirimi DKD-006 Emeklilik Belgesi DKD-005 Mal Bildirim Beyannamesi Zarfı DKD-004 Hizmet Damgalı Pasaport Talep Formu DKD-003 Hususi Damgalı Pasaport Talep Formu FR-074 İlişik Kesme Belgesi FR-080 Tebliğ Tebellüğ Belgesi FR-078 Emeklilik Banka Tercih Dilekçesi 3.1. ATAMA VE ÖZLÜK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ (Kullanılan Dokümanlar AKADEMİK) SZ-010 Taahhüt ve Kefalet Senedi (2547/33. Madde ve 39. Madde) SZ-008 Süleyman Demirel Üniversitesi İle Bu Üniversitede Görev Alan Emeklilik Yaş Haddini Doldurmuş Öğretim Üyelerinin Sözleşmeli Olarak Çalıştırılmasına İlişkin Tip Sözleşme SZ-007 Taahhüt ve Kefalet Senedi (2547/35. Madde) DKD-001 Yabancı Uyruklu Bilgi Derleme ve Kimlik Formu FR-086 2547/37. Madde Görevlendirme Formu FR-076 Yabancı Öğretim Üyesi/Elemanı Görev Süresi Yenileme Formu FR-073 Yaş Haddini Doldurmuş Öğretim Üyelerinin Sözleşmeli Çalıştırılmasına İlişkin Bilgi Formu FR-072 Yurtdışına Görevli Giden Öğretim Elemanlarına Ait Yurtdışında Çalışma Raporu FR-071 Görevlendirme Talep Formu FR-059 Akademik İdari Görev Listesi Formu FR-058 Akademik Personel Bilgi Formu 3.2. ATAMA VE ÖZLÜK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ (Kullanılan Dokümanlar AKADEMİK (KADRO)) PL-006 2021 Yılı Asgari ve Norm Kadro Cetveli FR-069 Akademik Personel Dolu Kadro Değişikliği Formu FR-104 Norm Kadroların Belirlenmesi Form 3 FR-103 Norm Kadroların Belirlenmesi Form 2 FR-102 Norm Kadroların Belirlenmesi Form 1 FR-060 Akademik Kadro Talep Formu 3.3. ATAMA VE ÖZLÜK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ (Kullanılan Dokümanlar AKADEMİK (ÖĞRETİM ELEMANI)) FR-117 Öğretim Elemanı Kadrosuna Atama Başvuru Formu FR-097 Öğretim Elemanı Nihai Değerlendirme Sonuç Tutanağı (Yabancı Dil Öğretim Görevlisi) FR-096 Öğretim Elemanı Ön Değerlendirme Sonuç Tutanağı (Yabancı Dil Öğretim Görevlisi) FR-065 Öğretim Elemanı Ön Değerlendirme Sonuç Tutanağı (Meslek Yüksekokulları İçin) FR-064 Öğretim Elemanı Ön Değerlendirme Sonuç Tutanağı (Fakülte, Yüksekokul ve Rektörlüğe Bağlık Birimler) FR-063 Öğretim Elemanları Nihai Değerlendirme Sonuç Tutanağı (Meslek Yüksekokulları İçin) FR-062 Öğretim Elemanı Nihai Değerlendirme Sonuç Tutanağı (Fakülte, Yüksekokul ve Rektörlüğe Bağlı Birimler İçin) FR-061 Öğretim Elemanı Kadrosuna Başvuru Formu 3.4. ATAMA VE ÖZLÜK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ (Kullanılan Dokümanlar AKADEMİK (ÖĞRETİM ÜYESİ)) FR-138-Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Değerlendirme Komisyonu Tutanağı (Sosyal Bilimler Disiplinlerine ait Alanlar İçin) FR-137-Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Değerlendirme Komisyonu Tutanağı (Fen, Mühendislik ve Mimarlık Bilimleri Disiplinlerine ait Alanlar İçin) FR-136-Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Değerlendirme Komisyonu Tutanağı (Güzel Sanatlar, Tasarım, Görüntü, Müzik ve Sahne Sanatları Disiplinlerine ait Alanlar İçin) FR-135-Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Değerlendirme Komisyonu Tutanağı (Sağlık Disiplinlerine ait Alanlar İçin) FR-051 Doktor Öğretim Üyesi Kadrosuna Başvuru Formu YNR-006 Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma, Atama ve Yükseltilme İle İlgili Değerlendirme Kriterleri (Dr. Öğr. Üyesi İçin) YNR-005 Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma, Atanma ve Yükseltilme Kriterlerine İlişkin Yönerge FR-057 Profesör Olarak Atananlar İçin Özgeçmiş Formu FR-056 Profesör Bilgi Formu FR-055 Öğretim Üyesi Adayı Özgeçmiş Formu FR-053 Doçentlik Sınav Jüri Üyeleri İle Doktor Öğretim Üyesi, Doçent ve Profesör Atama Jürilerinde Görev Alan Öğretim Üyeleri Bilgi Formu FR-052 Profesör Kadrosuna Başvuru Formu FR-050 Doçent Kadrosuna Başvuru Formu 3.5. ATAMA VE ÖZLÜK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ (Kullanılan Dokümanlar İDARİ ) FR-068 İdari Personel Nakil Talep Formu FR-070 İdari Personel Bilgi Formu FR-067 İdari Personel Boş Kadro Değişikliği Formu (4 Sayılı Cetvel) FR-066 İdari Personel Dolu Kadro Değişikliği Formu (3 Sayılı Cetvel) 4. DİSİPLİN ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ (Kullanılan Dokümanlar) FR-095 İstinabe Suretiyle İfade Alınması İçin Talep Yazısı FR-094 Soruşturma İşlemi İçin Ek Süre İsteme Yazısı FR-093 İnceleme İşlemi İçin Ek Süre İsteme Yazısı FR-092 Disiplin Soruşturması İçin Soruşturma Raporu FR-091 Ceza ve Disiplin Soruşturmaları İçin Soruşturma Raporu FR-090 Disiplin Amirlerinin Kullanacağı Savunma İsteme Yazısı FR-089 Disiplin Amirlerinin Kullanacağı Ceza Verme Yazısı FR-088 Disiplin Amirlerinin Kullanacağı Bir Alt Ceza Verme Yazısı FR-085 Soruşturma Dosyası Teslimi FR-083 Yeminli Katip Yemin Tutanağı FR-084 Dizi Pusulası 5. İŞ AKIŞ ŞEMALARI İA-189 Kamu Görevinden Çıkarılma İşlemleri İA-188 Uyarma ve Kınama Ceza İşlemleri İA-187 Disiplin Soruşturma İşlemleri İA-186 Aylıktan Kesme Ceza İşlemleri İA-185 Taşınır Kayıt Zimmet Verme İşlemleri İA-184 Taşınır Kayıt Zimmet Alma İşlemleri İA-183 Taşınır Kayıt Devir Yolu ile Malzeme Girişi İşlemleri İA-182 Taşınır Kayıt Devir Yolu ile Malzeme Çıkışı İşlemleri İA-181 Taşınır Kayıt Tüketim Çıkışı İşlemleri İA-180 Taşınır Kayıt Yıl Sonu İşlemleri İA-179 Taşınır Kayıt Sayım ve Devir İşlemleri İA-178 Hizmet İçi Eğitim Programları İA-177 Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı İA-176 Yetkili Sendika Tespiti Toplantısı İA-175 Sendika Kurum İdari Kurul Toplantısı İA-174 Personel Kimlik Kartı İşlemleri İA-173 Yakın Kartı ve Geçici Kart İşlemleri İA-172 Aday Memur Hizmet İçi Eğitim, Asalet Tastiki ve Terfi İşlemleri İA-171 Askerlik İzni ve Dönüş İşlemleri İA-150 Ücretsiz İzin İşlemleri İA-147 Belge Talebi İşlemleri İA-146 Mal Bildirimi İşlemleri İA-145 Pasaport İşlemleri İA-144 Öğrenim Değerlendirme (İntibak) İşlemleri İA-142 Terfi İşlemleri İA-140 Hizmet Birleştirme İşlemleri İA-136 Emeklilik İşlemleri İA-135 Görevden Çekilme (İstifa) İşlemleri İA-133 Araştırma Görevlisi Ataması İA-132 Öğretim Görevlisi Ataması İA-131 Dr. Öğretim Üyesi Yeniden Atama (Görev Süresi Uzatma) İA-130 Kadro İptal-İhdas İşlemleri İA-129 Sözleşmeli Personel Sözleşme Feshi İA-128 Sözleşmeli Personel Sözleşme Yenileme İA-127 Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı İstihdamı İA-126 Mevsimlik Geçici İşçi Alımı İA-125 Sürekli İşçi Alımı İA-124 Profesör Ataması İA-123 Dr. Öğretim Üyesi Ataması İA-122 Doçent Ataması İA-121 TUS-DUS-YDUS-İlan ve Atama İşlemleri İA-120 657/4/B Sözleşmeli Personel Alımı İA-119 657 s.K. İdari Kadro Açıktan ve Naklen Atama İA-118 Akademik İlan İA-117 2547/13/b-4 md. Görevlendirme İA-115 2547/40-b Görevlendirme İA-114 2547/39. md. Görevlendirme İA-113 2547/38. md. Görevlendirme İA-112 2547/37. md. Görevlendirme İA-111 2547/35. md. Giden Personel İA-110 2547/35.md. Gelen Personel 6. SÜREÇ KARTI, ANALİZ VE İZLEME KARTLARI, KALİTE HEDEFLERİ SR-003 Süreç Kartı SPİK-003 Süreç Performans İzleme Karnesi (SPİK) RİFT-002 Risk Analizi Formu RİFT-003 Risk İzleme Formu LST-020 Risk İzleme Listesi PR-042 Paydaş Analizi ve Risk Analizi Prosedürü ANL-003 Paydaş Analizi ve Paydaş Beklentisi Formu LST-018 Kalite Hedefleri Listesi