Birim Kalite Çalışmaları

Kurum olarak;

Yönetim Sistemleri (KYS,BGYS,HYS ve İSYS) kurulması kapsamında;

- Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi gereksinimleri olan bilginin gizliliği, bütünlüğü ve erişilebilirliği prensiplerine uymak amacıyla firmamızda bilgi varlıkları tanımlanarak, risklerin belirlenerek, risklere ilişkin kontrol önlemlerinin alınmasını içeren risk yönetim metodolojisini firmamız, müşterilerimiz ve tedarikçilerimiz için kurmak,
- Kalite Yönetim Sistemi gereksinimleri kapsamında paydaşlarımıza ait bilgilerin gizliliğini korumak, standart ve yasal mevzuata uyumu sağlamak,
- Entegre Yönetim Sistemleri risklerini azaltmak için gerekli idari, mali, donanım, yazılım, eğitim ve diğer kontrollere gerekli kaynakların ayırarak devamlılığını ve sürekliliğini sağlamak,
- Tüm personelin ve iş ortaklarının; Yönetim Sistemleri bütünsel yaklaşım zorunluluğu gereği EYS’ye katılımını ve uymasını sağlamak için bilinçlendirme, eğitim ve teşvikini sağlamak,
- EYS’nin verimliliğini, iç ve dış denetimlerle kontrol etmek, izlemek, gözden geçirmek ve sistemi sürekli uyumlu kılmak, sürekli iyileştirmek;
 EYS politikamızdır.

Şube Müdürü Yakup GÜLFİDAN
Şef Hasan TEMURÇİN
Bilgisayar İşletmeni Yunus Emre GÜLER

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi 

ISO 27001:2017 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

SDÜ Kalite Güvence Ofisi

 

Mevsimlik Geçici İşçilerin İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

 

 

Sıra No Öneri Kaynağı Öneri Tarihi Öneri İyileştirme İyileştirme Tarihi
143 İç Paydaş 29.11.2022

Personel kimlik kartlarında yazının okunur olmadığı gerekli düzeltmenin yapılması talep edilmiştir.

Talebe istinaden Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığına gerekli düzeltmelerin yapılması için bildirimde bulunulmuştur. 30.11.2022
142 Personel Daire Başkanlığı/ iç paydaş 25.09.2022

Sürekli İşçi kadrosunda çalışan personelin yıllık izin kullanımında yaşanan aksaklıklar üzerine

İlgili Kanun ve Sözleşme Hükümleri uyarınca Sürekli İşçi kadrosunda çalışan personelin PBS'de

oluşturulan yıllık izinlerinin düzenlenmesi.

Sürekli işçilerin yıllık izinlerini kullanmasında ortaya çıkan problemleri ve aksaklıkları en aza indirmek için, PBS'de sürekli işçi kadrosunda çalışan personelin yıllık izinlerinin oluşturulmasında ilgili Kanun ve Sözleşme Hükümleri uyarınca uyulması gereken kurallar tüm birimlere bildirilmiştir. (İç Genelge 358854) 27.09.2022
141 Personel Daire Başkanlığı/iç paydaş 14.09.2020--122280 Personelin giriş çıkış saatlerinin takibi için Birim amirlerine PBS üzerinden kontrol yetkisi verilmesi talebi yapıldı. Birim amirlerine Personelin giriş çıkış saatlerinin takibi için PBS programı üzerinden gerekli yetki sağlanmıştır. 14.09.2020
140 Sivil Havacılık Yüksekokulu/İç Paydaş 1.11.2022--383393 Birimde görev yapan personele sürekli işçi puantaj işlemlerinin PBS'e işlenmesi yetki talebi yapıldı. Daha önce fiziksel olarak yürütülen sürekli işçi puantaj işlemleri dijitale aktarılarak her birimin kendi PBS sorumlusunun işlemleri daha kolay ve hızlı yürütebilmesi için ilgili personele PBS kullanım yetkisi verilmiştir. 03.11.2022
139 İç Paydaş/Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı 11.11.2022 Üniversitemizde görev yapan şoförlere 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve bu kanun ile ilgili düzenlenen "Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanaklarının Düzenlenmesinde, Tahsilinde ve Takibinde Uygulanacak Usul ve EsaslarHakkında Yönetmelik" ile "Karayolları Trafik Yönetmeliği" ve diğer trafik yönetmelikler de dikkate alınarak kaza süreci ile ilgili eğitim düzenlenmesi talep edildi. Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ile görüşme yapıldı. 29.11.2022 tarihinde saat 11-13:00 saatlerinde eğitim veilmesi planlandı 14.11.2022
138 İç Paydaş/ Soruşturmacı 1.11.2022 Trafik kazaları ile ilgili artan soruşturmalar ve şoförlerin mağduriyetleri ile ilgili yapılan tespitler sonucu şoförlerin bilgilendirmesi talep edildi. Yapı işleri ve Teknik Daire Başkanlığına yazı yazılarak "Görevli şoförlerin, kaza sonucu ne yapması gerektiği, trafik kuralları, kaza sonrası hakları, mevzuat bilgisi, adli makamlarca tutulan tutanaklara itiraz için nerelere müracaat edeceği vb. konularda yeterli bilgi ve eğitim sahibi olmadığı anlaşılmıştır. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve bu Kanun ile ilgili düzenlenen, “Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanaklarının Düzenlenmesinde, Tahsilinde Ve Takibinde Uygulanacak Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ile “Karayolları Trafik Yönetmeliği” ve diğer trafik yönetmelikler dikkate alınarak kaza süreci ile ilgili bir çalışma yapılmasını, çalışma sonucunda kazanın çeşidine göre (ölümlü, yaralanmalı ve maddi hasarlı  vb. ) bilgilendirme kılavuzu hazırlanması personelin bilinçlendirilmesi ve sonucunun bildirilmesi" istenmiştir. 2.11.2022
137 Personel Daire Başkanlığı/ iç paydaş 28.10.2022 Personel Bilgi Sistemi Güncelleme İşlemleri (Öğretim Elemanı Yeniden Atama İşlemleri) talebi yapıldı. Öğretim elemanlarının yeniden atama süreçlerinde yeniden atama işlemlerinin gecikmemesi ve takibi edilebilmesi için atama süresi dolacak olan personelin süresi bitmeden yeniden atama işlemlerinin gerçekleştirilmesi dijital uyarı sistemi geliştirilmesi sağlanmıştır. Bu kapsamda PBS yetkisi olan personele (dekan, enstitü/yüksekokul müdürü, Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü, daire başkanı, fakülte/yüksekokul/enstitü sekreteri, PBS birim yetkililerine (sadece kendi biriminin akademik personelinin) ve atama özlük şube müdürlüğü tüm personeline (Rektörlük kadrosunda bulunan akademik personelin) PBS'yi açtıklarında (ayrıca e-posta, sms, sdunet, sdumobil vb iletişim araçları vb iletişim araçları dahil) en az bir ay kala atama süresinin biteceğini gösteren uyarıyı, yeniden atama işlem yapılıncaya kadar günlük uyarı verecek şekilde dizayn edilmiştir. 31.10.2022
136 Personel Daire Başkanlığı/ iç paydaş 17.10.2022 Üniversitemizde görev yapan öğretim elemanlarının yeniden atama dönemlerinde gecikme ve aksamaların yaşanmaması için Personel Daire Başkanlığı Atama ve Özlük Şube Müdürlüğü personeli beyin fırtanası toplantıları yapmıştır. Beyin fırtınasında alınan görüşler değerlendirilerek iç genelge çıkarılmıştır. Bu genelge ile yeniden atama süreçleri belli bir standarta kavuşturulmuş gecikmelerin yaşanması önlenmiştir. (İç genelge 373821) 17.10.2022
135 Tıp Fakültesi/İç paydaş 2.10.2022 Tıp Fakültesi PBS'de bulunan raporlama bölümü için yetki talebinde bulunmuştur.  Büyük bir birim olan Tıp Fakültesi Dekanlığının kendi birimi ile alakalı raporlamaların PBS üzerinden çekebilmeleri için yetki talepleri karşılanmıştır. 04.10.2022
134 İç Paydaş/Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 30.09.2022 Üniversitemiz Genel Sekreterlik ve Daire Başkanlıklarında görev yapan personele Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri Politikası ve Bilgi İletişim Varlıkları Kullanım Yönergelerinde yer alan "Bilgi Güvenliği Farkındalık Eğitimi" verilmesi talep edildi. Genel Sekreterlik ve Daire Başkanlıkları idari personeline yapıldı.
https://persdb.sdu.edu.tr/assets/uploads/sites/128/files/bilgiguvenligi-farkinalik-egitimi-07102022.pdf
10.10.2022
133 İç Paydaş/Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 28.09.2022 Üniversitemiz  Daire Başkanlıklarında görev yapan personele HİEM modülü üzerinden online olarak kalite eğitimi ve bilişim farkındalığı eğitimlerinin verilmesi talep edildi. Daire Başkanlıkları personeline ilgili eğitim verilmiştir 10.10.2022
132 İç Paydaş/Personel
Daire Başkanlığı
23.09.2022 Başkanlığımızda görev yapan personele “Noktalama İşaretleri, Yazışma ve İmla Kuralları ile Cümle Yapısı ve Doğru Metin oluşturma '' konularında eğitim verilmesi talep edildi. Daire Başkanlığı personeline ilgili eğitim verilmiştir.
https://persdb.sdu.edu.tr/assets/uploads/sites/128/files/noktalam
a-isaretleri-yazisma-ve-imla-kurallari-ile-cumle-yapisi-ve-dogrumetin-olusturma-konulu-egitim-05102022.pdf
28.09.2022/
5.10.2022
131 İç Paydaş/Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 21.09.2022 Üniversitemiz bünyesinde yer alan Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulunda görev yapan personele Domain Yapısı Bilgilendirme  Eğitimi Kapsamında Bilişim Farkındalığı Eğitimi yapılması talep edildi. Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulunda görev yapan personele eğitim verildi.               https://persdb.sdu.edu.tr/assets/uploads/sites/128/files/domain-yapisi-bilgilendirme-egitimi-kapsaminda-bilisim-farkindaligi-egitimi-30092022.pdf 26.09.200-30.09.2022
130 Üniversite Hastanesi Başmüdürlüğü/ İç Paydaş 17.09.2022 Üniversitemizde yeni açılacak olan Kadın Hastalıkları ve Çocuk Hastanesi için Sözleşmeli Personel Kadro İhdas talebi yapıldı. İlgili birimlerimizin ekte yer alan tablolarda unvanı ve sayısı yer alan kadrolar için yapılan çalışmada unvan bazında her bir unvan talebi için ayrı ayrı detaylı gerekçeler yazımız ekinde yer almakta olup, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin B fıkrası (sözleşmeli personel) kapsamında istihdam edilmek üzere ekteki tabloda talep edilen kadroların Üniversitemize ihdas edilmesi için gerekli yazışmalar yapılmıştır. 19.09.2022
129 İç Paydaş/İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı  16.09.2022 Üniversitemiz birimlerince oluşturulan sivil savunma ekiplerine Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğin 129'uncu maddesi gereğince  yangın önleme ve söndürme eğitimi verilmesi talep edildi. Üniversitemiz personeline eğitim verildi.
https://persdb.sdu.edu.tr/assets/uploads/sites/128/files/yanginsondurme-egitimi-25102022.pdf 
25.09.2022
128 İç Paydaş/Personel
Daire Başkanlığı
9.09.2022 Daire Başkanlığımız bünyesinde görev yapan personele yönelik ''657
ve 2547 Sayılı Kanunların Disiplin Hükümleri '' konularında eğitim verilmesi talep edildi.
Daire Başkanlığı personeline ilgili eğitim verilmiştir. https://persdb.sdu.edu.tr/assets/uploads/sites/128/files/657-ve-2547-sayili-kanunlarin-disiplin-hukumleri-12092022.pdf 12.09.2022
127 İç Paydaş/İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı  9.09.2022 Üniversitemiz bünyesinde görev yapan Koruma ve Güvenlik  Görevlileri ve Sürekli İşçi olarak görev yapan personele Eğitim Öğretim faaliyetlerinin güvenli ve düzenli bir şekilde yürütülmesi konularında eğitim verilmesi talep edildi. Koruma ve Güvenlik görevlileri ve Sürekli İşçi olarak görev yapan eğitim düzenlenmiştir.
https://persdb.sdu.edu.tr/assets/uploads/sites/128/files/korumave-guvenlik-gorevlileri-egitimi-09092022.pdf
9.09.2022
126 İç Paydaş/Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 16.08.2022 Üniversitemizin 2022-2023 Eğitim Öğretim kayıt yenileme ve öğrenci Bilgi Sistemine yönelik Fakülte/Yüksekokul/ Meslek Yüksekokullarında öğrenci işleri birimlerinde görev yapan personele yönelik  eğitim verilmesi talep edildi. Fakülte/Yüksekokul/ Meslek Yüksekokullarının öğrenci işleri birimlerinde görev yapan personele eğitim verilmiştir.   https://w3.sdu.edu.tr/haber/11078/ogrenci-isleri-birimi-personeline-kayit-yenileme-egitimi-verildi         22.08.2022-31.082022
125 İç Paydaş/Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 25.05.2022 Daire Başkanlıklarına yönelik ISO9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO27001:2017 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemlerine yönelik eğitim verilmesi talep edildi. Daire Başkanlıkları personeline ilgili eğitim verilmiştir. 6.06.2022
124 Üniversite Hastanesi Başmüdürlüğü/ İç Paydaş 20.05.2022 Üniversite Hastanesi Başmüdürlüğü Mutemetlik eğitimi verilmesi talebi yapıldı. Daha önce Üniversite Hastanesi Başmüdürlüğünde çalışmakta iken Başkanlığımızdaki şef kadrosuna sınav ile atanan personel tarafından önce görev yeri olan birimde üç ay süre ile  mutemetlik eğitimi vermesi sağlanmıştır.  28.04.2022
123 İç Paydaş/Üniversite Hastanesi Başmüdürlüğü 20.05.2022 Üniversitemiz Hastanesi Başmüdürlüğünde mutemet olark görev yapan personele  Mutemetlik konularyla alakalı  eğitim verilmesi talep edildi. Başkanlığımızda görev yapan Şef Mehmet PEHLİVAN tarafından 28.04.2022 tarihinden itibaren üç ay süre ile haftanın Salı ve Perşembe günleri tam gün eğitim vermiştir 28.04.2022
122 Personel Daire Başkanlığı/ iç paydaş 28.04.2022 Rektörlük kadrosunda olup birimlerde görev yapan akademik (Arş. Gör., Öğr. Gör., Dr. Öğr. Üyesi) personelin görev sürelerinin sona ermesi ve bunun farkedilmeyerek aksaklıklara neden olması üzerine Personel Bilgi Sistemi üzerinden görev süresinin bitmesine 1 ay kala raporlamada görüntülenebilmesi talebi yapıldı. Bilgi İşlem tarafından PBS'de veri raporlama menüsüne Rektörlük kadrosunda olup birimlerde görev yapan akademik (Arş. Gör., Öğr. Gör., Dr. Öğr. Üyesi) personelin görev sürelerinin takibinin yapılabilmesi ve görev süresi bitimine 1 ay kala görüntülenebilmesi yaptırılmıştır. 01.05.2022
121 İç Paydaş/ Soruşturmacı 27.04.2022 Soruşturmacıların tespit ettiği öğretim üyeleri arasında gerçekleşen olumsuz diyaloglarla ilgili tedbir alınması önerisi yapıldı. Akademik personel arasında bu türden olumsuz diyalogların yaşanmamasını temin ve çalışma barışının korunmasını sağlama adına ilgili bölüm öğretim elemanlarına “İlham Veren Üniversite” mottomuzun hatırlatılması, birlik ve beraberlik duygusu içinde akademik çalışmalara odaklanmış, öğrencilerimize sunmakla yükümlü olduğumuz eğitimin kalite süreçlerimizle koşut şekilde iyileştirilmesi, geliştirilmesi ve proje odaklı bir yaklaşım belirtilmesinin öneminin iletilmesi sağlandı. 3.08.2022
120 İç Paydaş/Personel Daire Başkanlığı 27.04.2022 Üniversitemiz personeline yönelik Yükseköğretim Kalite Kurulunun belirlemiş olduğu standartlar çerçevesinde Üniversitemiz Kalite Yönetim Birimi tarafından , personel motivasyonu ve kişisel gelişim eğitimi verilmesi talep edildi. Kişisel Gelişim Eğitmeni Tuğba ERDOĞAN tarafından "Pozitif Yaşam" ve Mutluluk Koçu Merve DURMUŞ tarafından "Anda Kal, Mutlu Kal" konularında seminer düzenlendi. 9.05.2022
119 İç Paydaş/PDB Personeli 26.04.2022 Görevde yükselme sınavı sonrasında personelin daha verimli ve koordineli çalışabilecek şekilde Görev tanımı belirlenmesi. Disiplin şube personeli görev tanımları güncellendi. 26.04.2022
118 Dış Paydaş/Sendikalar 20.04.2022 2022/1 Kurum İdari Kurul toplantısında görüşülen 7 inci gündem maddesi ile ilgili olarak idari personelin iş analizi ve iş verimliliği performans ölçümü konuları ile alakalı çalışma  yapılması talep edildi. Konu ile ilgili Komisyon kurulmuş olup çalışmalarına devam etmektedir. 31.10.2022
117 İç Paydaş/Personel Daire Başkanlığı 13.04.2022 Üniversitemiz Kalite Yönetim Sistemi çerçevesinde, Dekanlar, Dekan Yardımcıları, Enstitü ve Yüksekokul Müdürleri, Müdür Yardımcıları ve Bölüm Başkanları'na yönelik seminer verilmesi talep edildi. Microsoft Teams platformu üzerinden online olarak Uzm.Dr. Kerem DÜNDAR tarafından  "Nöro Liderlik" konulu seminer düzenlenmiştir.
https://persdb.sdu.edu.tr/assets/uploads/sites/128/files/noro-liderlik-seminer-06092022.pdf
18.04.2022
116 Hazine Ve Maliye Bakanlığı/ Dış Paydaş 8.04.2022 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 60 ıncı maddesinin beşinci ve altıncı fıkralarında,  idarelerin mali hizmetler birimlerinde mali hizmetler uzman yardımcısı çalıştırılabileceği, mali hizmetler uzman  yardımcısı kadrolarına ve pozisyonlarına atanabilmek için maddede belirtilen şartlarla birlikte yapılacak özel yarışma sınavında başarılı olmak şartının arandığı, 2022 yılında yazılı ve sözlü olarak özel yarışma sınavını planlandığı, yazılı sınavının Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezine (ÖSYM) yaptırılacağı sözlü sınavın Bakanlığınızca yapılacağı, sınavında başarılı olanların ÖSYM tarafından başarı sırası ve yaptıkları tercihler dikkate alınarak belirleneceği ve bunların idarelerde mali hizmetler uzman yardımcısı kadro ve pozisyonlarına atanacakları, özel yarışma sınavına katılacak adayların belirlenmesi, sınavların yapılması, atama ve yerleştirilmeleri, yeterlik sınavı ile çalışma usul ve esaslarının Bakanlığınızca çıkarılacak  yönetmelikle düzenleneceği hükme bağlandığı ilgi yazınız ile bildirilmiş olup yapılması planlanan mali hizmetler uzman yardımcılığı özel yarışma sınavı ile ilgili yapılacak çalışmalara esas olmak üzere Üniversitemizdeki mevcut mali hizmetler uzman ve uzman yardımcısı kadro/pozisyon sayıları ile yapılacak sınav için talep edilen mali hizmetler uzman  yardımcısı sayısını gösteren formun düzenlenerek bildirilmesi talep edilmişti. 2022 yılında yapılacak özel  yarışma sınavı için mali hizmetler uzmanı, uzman yardımcısı ve talep edilen mali hizmetler uzman  yardımcısı sayısı  formata göre düzenlenip gönderilmiştir. 19.04.2022
115 İç Paydaş/PDB Personeli 3.04.2022 2017 öncesi soruşturmaların takip, tasnif ve arşivlenmesinin kolaylaştırılması önerisi yapıldı. 2017 yılı öncesi soruşturma ve incelemeler sınıflarına göre numaralandırılarak takip, kontrol ve arşivlenmesine başlandı. 5.04.2022
114 Personel Daire Başkanlığı/ iç paydaş 20.03.2022 Sözleşmeli Personel Kadro İhdas Talebi yapıldı. Üniversitemizin verimli hizmet verilebilmesi ve faaliyetlerinin en iyi şekilde yürütülebilmesi için, çeşitli nedenlerden dolayı Üniversitemizden ayrılan personel bulunduğundan, sürekli işçi kadrosuna ihtiyacımızdan dolayı Başkanlığınız Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünden 20 adet Büro Personeli, 40 adet Temizlik Personeli (Beden İşçisi), 5 adet Şoför ve 10 adet Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrolarının Üniversitemize ihdas edilmesi talebi için gerekli yazışmalar yapılmıştır. 22.03.2022
113 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı/ Dış paydaş 15.03.2022 Sağlık Bakanlığına 2022 yılı Mart ayı içerisinde ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek olan merkezi yerleştirme yöntemiyle sözleşmeli sağlık personeli alımı planlanmakta olup, sözleşmeli sağlık personeli alımlarını Üniversite Hastaneleri bünyesinde görev yapan sözleşmeli sağlık personeli de başvuru yaptığından, atama işlemlerinin ilgili mevzuatında belirtilen kurallara göre yapılmasını sağlamak amacıyla, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre Üniversitemizde görev yapmakta iken 22.03.2021 tarihinden sonra sözleşmesi feshedilen ve halen Üniversite Hastanesinde görev yapan sözleşmeli sağlık personeline ait bilgiler talep edilmiştir. Sözleşmeli personelin yönetmelik hükümlerine göre diğer kurumlara atanabilmesi için belirli kurallara tabi olması nedeniyle, Üniversite Hastanesinde görev yapan sözleşmeli sağlık personeline ait bilgiler Sağlık Bakanlığına iletilmiştir. 24.03.2022
112 Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı/ Dış Paydaş 25.02.2022 Kadro/pozisyon taleplerinin; Devlet yükseköğretim kurumlarının kurumsal personel planlamalarına, mevcut durumlarına ve hedeflerine ilişkin somut ve nesnel verileri içeren gerekçelere dayandırılması kadro/pozisyon süreçlerinin geliştirilmesi açısından önem arz etmekte olduğu ilgi yazı bildirilmiş ilgi yazı ekindeki tabloların eksizsiz şekilde doldurulması talep edilmiştir. Üniversitemizin personel ihtiyacı bulunduğu için kadro taleplerimizin olumlu karşılanabilmesi adına bu kapsamda yapılacak çalışmalarda değerlendirilmek üzere; idari, akademik, teşkilatlanma konularında bilgi taleplerini içeren ekteki tablolar eksizsiz doldurulup Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel Ve Prensipler Genel Müdürlüğüne gönderilmiştir. 04.03.2022
111 Kurumsal İletişim ve Araştırma Merkezi / iç paydaş 23.02.2022 Web Sayfası Güncelleme Çalışması için veri talebi yapıldı. Üniversitemiz web sayfası güncelleme ve geliştirme çalışmalarında veri oluşturmak üzere talep edilen Üniversitemiz bünyesinde son bir yıl içerisinde unvan değişikliği olan akademik ve idari personel listesi hazırlanarak Üniversitemiz web sayfası etkinliğine katkı sağlanmıştır. 25.02.2022
110 Personel Daire Başkanlığı/ iç paydaş 12.01.2022 Personel Bilgi Sistemi (PBS) (2019 Yılı
İzinleri) güncellemesi talebi yapıldı.
Sağlık alanındaki birimlerimizde çalışan personelin, Personel Bilgi Sistemi'nde (PBS) 2019 yılında COVID-19 salgın hastalığı nedeniyle kullanılmayan yıllık izinlerin 2021 yılı izinlerine eklenmesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/A kapsamında çalışan personelin (akademik ve İdari) kalan izinleri incelendiğinde, 2019 yılından 2021 yılına devredilen kullanılmayan yıllık izinlerin 2022 yılı itibariyle kullanılabilir durumda olduğu görülmüştür. 2019 yılına ait 2021 yılında kullanılmayan izinlerin 2022 yılına aktarılmaması sağlanmıştır. 14.01.2022
109 Personel Daire Başkanlığı/ iç paydaş 12.01.2022 Personel Bilgi Sistemi (PBS) Geliştirme talebi yapıldı. İçişleri Bakanlığı KPS servis versiyonlarının güncellenmesi sonrasında kimlik numarası ile birlikte doğum tarihinin de girilmesi Personel Bilgi Sistemi (PBS)'nde zorunlu hale getirilmiştir. PBS'nin sol taraftaki menüsünde bulunan "Jüri İşlemleri" modülünde profesör ve doçent alımlarında görev alan jüri bilgileri jürinin fiziksel ortamda göndermiş olduğu forma (ek-1) göre manuel olarak girilmektedir. Ancak giriş yapabilmek için kimlik numarasının yanında jürinin doğum tarihide zorunlu olduğu için başka üniversitelerden görevlendirilen jüriler için işlem yapılamamaktadır. Bu nedenle insan kaynakları sisteminde akademik ilanlara başvuran adaylar için belirlenen jüri üyelerinin giriş yaptığı modül ile entegre hale getirilerek, jüri üyelerine ücret ödenebilmesi için istenen bilgilerin jüri üyesinin kendisinin girebileceği şekilde sistemin geliştirilmesi, işlemlerin daha hızlı ve daha güvenli yapılmasına imkan sağlanmıştır. 14.01.2022
108 Personel Daire Başkanlığı/ iç paydaş 8.01.2022 Sözleşmeli Personel Hizmet Sözleşmesi güncellenmesi talebi yapıldı. Üniversitemiz birimlerinde görev yapan sözleşmeli personele yıl bitmeden tip hizmet sözleşmesi imzalatabilmek için ve bir yıl için imzalanan tip hizmet sözleşmelerinde bulunan bürt ücretin 5393 sayılı Kanun Çerçevesinde Çalıştırılacak Sözleşmeli personelin tavan ücretleri Hazine ve Maliye Bakanlığınca Yılda iki kez Ocak ve Temmuz aylarında belirlenerek Mahalli İdare Sözleşmeli Personeli Ücretleri Hakkında Genelge  gereğince temmuz ayında değişmesi sebebiyle tip hizmet sözleşmesinin 4 üncü maddesinin güncellenmesi yapılmıştır. 10.01.2022
107 Diş Hekimliği Fakültesi/iç paydaş 8.01.2022 Personel Bilgi Sistemi (PBS) Güncelleme
Talebi yapıldı.
Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı, personel sayılarının fazla olması, bulunmakta oldukları kadrodan ve yaptıkları iş gereği mesai saatlerinin farklı olması, mesai saatlerine uymayan ya da personel kimliğini giriş ve çıkışlarda okutmayanlar hakkında idari işlem başlatılacağı için, Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinde yapılmasını istediği geliştirme ve güncelleme işlemlerini yapması gerektiği bildirilmiştir. 11.01.2020
106 Personel Daire Başkanlığı/ iç paydaş 1.01.2022 Personel Bilgi Sistemi (PBS) Güncelleme
(Görevlendirme) talebi yapıldı.
Personel Bilgi Sistemi (PBS)'nde "Kişisel" bölümünün altında bulunan "Görevlendirme Başvuruları" bölümüne, personelin, yurtiçi ve yurtdışı görevlendirme sonrası hazırlamış olduğu görevlendirme raporunu yükleyebilmesi için modül sisteminin yapılması sağlanmıştır. 03.01.2022
105 Personel Daire Başkanlığı/ iç paydaş 26.12.2021 Sözleşmeli Personel Hizmet Sözleşmesi güncellenmesi talebi yapıldı. Üniversitemiz birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4 üncü maddesinin B fıkrası gereğince sözleşmeli personel olarak görev yapan personelin Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 9 uncu maddesi gereğince imzaladıkları tip hizmet sözleşmesinin 7 inci maddesinde Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe başkanlığı bilgileri dahilinde değişiklik ihtiyacı duyulmuş olup,   Hukuk Müşavirliğinin ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının görüşü alınarak tip hizmet sözleşmesi güncellenmiştir. 29.12.2021
104 Personel Daire Başkanlığı/ iç paydaş 23.12.2021 Hususi ve Hizmet Damgalı Pasaport Talep Formlarının Düzenlenmesi hakkında uygulamada birlik sağlanması talebi yapıldı. Hususi ve Hizmet Damgalı Pasaport Talep Formlarının Düzenlenmesi konusunda uygulamada birlik sağlanması için belirli kuralların bulunduğu iç genelge hazırlanarak tüm birimlere iletilmiştir. (İç Genelge 185556) 23.12.2021
103 Personel Daire Başkanlığı/ iç paydaş 20.12.2021 Personel Bilgi Sistemi (PBS) Yetki Güncellemesi talebi yapıldı. Personel Bilgi Sistemi (PBS)'ne erişim yetkisinin tanımlanması talep eden personele Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden birim personel bilgilerine erişim yetkisi verilmiştir. 22.12.2021
102 Personel Daire Başkanlığı/ iç paydaş 16.12.2021 Akademik Personelin Görev Süresi Uzatımı İşlemleri güncellenmesi talebi yapıldı. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 23 üncü maddesi, 12.06.2018 tarihli ve 30449 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 7 inci maddesi ile Üniversitemizin 06.01.2022 tarihinde yürürlüğe girecek olan Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma, Atanma ve Yükseltilme Kriterlerine İlişkin Yönerge kapsamnında Üniversitemizde görev yapan akademik personelin görev süresi uzatma işlemlerinde düzenleme
yapılmasına ihtiyaç duyulmuş olup gerekli güncelemeler yapılarak birimlerin bilgilendirilmesi için tüm birimlere duyuru yapılmıştır. (İç genelge 176509)
18.12.2021
101 İç Paydaş/Personel Daire Başkanlığı 15.12.2021 Üniversitemiz Fakülte,Yüksekokul, Meslek Yüksekokulu ve Enstitü Sekreterlerine yönelik Kalite konularında eğitim ve seminer toplantıları yapılması talep edildi. Üniversitemiz Genel Sekreteri Başkanlığında Birim Sekreter ve Yöneticileri iş ve işlemlerin daha hızlı ve etkin düzenlenmesi için bir dizi kalite toplantısı düzenlendi. 15.12.2021
100 İç Paydaş 8.12.2021 Üniversitemizde görev yapan tüm akademik personelin görev süresi uzatımı işlemlerinin uygulanmasında birlik sağlanması Üniversitemizde görev yapan tüm akademik personelin görev süresi uzatımı işlemlerinin uygulanmasında birlik sağlanması hakkında iç genelge hazırlanmıştır.  08.12.2021
99 Personel Daire Başkanlığı/ iç paydaş 1 Aralık 2021 Merkez Müdürlerinin görev sürelerinin bitmesi ve bunun farkedilmeyerek aksaklıklara neden olması üzerine Personel Bilgi Sistemi üzerinden görev süresinin bitmesine 1 ay kala raporlamada görüntülenebilmesi PBS'de veri raporlama menüsüne merkez müdürlerinin ve diğer yöneticilerin görev sürelerinin takibinin yapılabilmesi ve herhangi bir aksaklığa meydan vermemesi için idari görev süresinin bitimine 1 ay kala görüntülenebilmesi hususu Bilgi İşlm Daire Başkanlığına iletilerek çözüm bulunması sağlanmıştır. 1 Mart 2022
98 Personel Daire Başkanlığı/ iç paydaş 30.11.2021 Personel Bilgi Sisteminde Bulunan Kişisel
Verilerin SDÜNet Platformuna Aktarılması talebi yapıldı.
Üniversitemiz personelinin tüm çevrimiçi uygulamalara erişimini kolaylaştırmak amacıyla Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından SDÜNet Platformu oluşturulmuştur. Tüm personel ....@sdu.edu.tr uzantılı mail adresi ve şifresi ile SDÜNet'e giriş yapabilmektedir. Personel Bilgi Sistemi (PBS)'nin sol tarafında "Kişisel" menüsünde bulunan kişisel işlemler SDÜNet Platformunun "Kişisel" bölümüne aktarılmıştır. Bu sayede tüm personel şahsına ait işlemleri daha hızlı çözümleyebilmesi için dijital ortam oluşturulmuştur.  02.12.2021
97 Personel Daire Başkanlığı/ iç paydaş 16.11.2021 Personel Bilgi Sistemi Güncelleme ve Geliştirme talebi yapıldı. Personel Bilgi Sistemi (PBS)'nde yapılan işlemlerin tutulan verilerin doğru, yapılan işlemlerin hızlı ve kaliteli bir şekilde yapılabilmesi için PBS'de sistemsel olarak geliştirme ve güncelleme işlemlerinin yapılmasına ihtiyaç duyulmuş olup gerekli güncellemelerin  yapılması sağlanmıştır. 18.11.2021
96 Personel Daire Başkanlığı/ iç paydaş 3.11.2021 Üniversitemizin tüm sağlık birimlerinde çalışan ilgili  Personelin COVID-19 pandemisi nedeniyle kullandırılmayan ve kullanılmayarak zaman aşımı nedeniyle silinecek olan 2019 yılına ait yıllık izinleri 2021 yılına eklenmesi talebi yapıldı. Üniversitemizin tüm sağlık birimlerinde çalışan ilgili personelin COVID-19 pandemisi nedeniyle kullandırılmayan ve kullanılmayarak zaman aşımı nedeniyle silinecek olan 2019 yılına ait yıllık izinleri 2021 yılına, ilgi (c) yazımız ile Üniversitemiz hastanesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında görev yapan personelin 2020 yılında kullanamadığı yıllık izinleri 2021 yılına eklenmesi sağlanmış olup, 6 Şubat 2021 tarihli ve 31387 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 3507 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 9 uncu maddesinde (Ek cümleler:RG6/2/2021-31387-C.K.-3507/2 md.) "Sözleşme döneminde kullanılmayan izinler sözleşmenin devamı
halinde müteakip sözleşme döneminde kullanılabilir. Cari sözleşme dönemi ile bir önceki sözleşme dönemi hariç, önceki sözleşme dönemlerine ait kullanılmayan izin hakları düşer." hükmü uyarınca, Hastanenizde görev yapan ilgili personelin mevcut izinlerinin ve bundan sonraki izin durumlarının bu madde esas alınarak düzenlenmesi gerekmekte olduğu hakkında bilgilendirme yapılmıştır.
05.11.2021
95 Personel Daire Başkanlığı/ iç paydaş 26.10.2021 Personel Bilgi Sistemi (PBS) Güncelleme (Unvan) talebi yapıldı. Personel Bilgi Sistemi (PBS)'ne, kadro türlerinden "İşçi" kadro türünün altına "Sürekli İşçi (696)" alt unvanının 22261 unvan kodu ile eklenmiştir. 28.10.2021
94 Personel Daire Başkanlığı/ iç paydaş 8.10.2021 Cumhurbaşkanlığı Makamının 08.02.2021 tarihli ve 2021/107 sayılı kararı, 17.05.2021 tarihli ve 2021/236 sayılı kararı ve 14.07.2021 tarihli ve 2021/363 sayılı kararı ile Cumhurbaşkanlığınca verilen ilave açıktan veya naklen atama kontenjanı dâhilinde, 03.05.2002 tarihli ve 24744 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin 20'nci maddesi çerçevesinde 2 adet Avukat alınması talebi yapıldı. Hukuk müşavirliğinin iş ve işlemlerinin yürütülmesinde daha verimli olunabilmesi için Üniversitemize 2021 Mâli yılında açıktan atama yapılmak üzere münhal bulunan 2 (iki) adet Avukat kadrosuna atama yapılmıştır. 14.02.2022-17.02.2022
93 Personel Daire Başkanlığı/ iç paydaş 24.09.2021 Personel Bilgi Sistemi (PBS) Sürekli İşçi İzin Güncelleme talebi yapıldı.  Üniversitemizin 17 nolu "Sağlık ve Sosyal Hizmetler" iş kolunda faaliyet gösteren işyerlerine ilişkin olarak TÜRKİYE SAĞLIK-İŞ Sendikası Toplu Sözleşmenin 21 inci maddesi "Yıllık Ücretli İzinler", 22 nci Maddesi "Ücretli Mazeret İzinleri" ve 23 üncü maddesi "Ücretsiz Mazeret İzni" hükümleri uyarınca Üniversite Hastanesi Başmüdürlüğü ve Diş Hekimliği Fakültesi'nde "işçi" kadrosunda bulunan personelin aşağıda belirtilen
izin güncellemelerinin Toplu Sözleşmenin yürürlük süresi boyunca olmak üzere Personel Bilgi Sistemi (PBS)'nde yeniden düzenlenmesi gerekmekte olup gerekli güncelleme yapılmıştır.
24.09.2021
92 Personel Daire Başkanlığı/ iç paydaş 11.09.2021 Personel Bilgi Sistemi (PBS)'ne unvan ekleme talebi yapıldı. Personel Bilgi Sistemi (PBS) de ayarlar/menü bölümünde yönetici
görevlendirme ekle/düzenle kısmına "Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür" eklenmesi yapılmıştır.
13.09.2021
91 Üniversitemiz Hastanesi Başmüdürlüğü/ İç Paydaş 2.09.2021 Üniversitemiz Hastanesi Başmüdürlüğünün 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri Özel Bütçeden karşılanmak üzere, 28.06.1978 tarih ve 16330 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın Ek 2 nci maddesinin (b) fıkrası “Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, 2020 yılı KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından yapılacak yerleştirme” hükmü uyarınca ilana çıkılması talep edilmiştir.  Üniversitemiz personel ihtiyacının giderilmesi için 13.08.2021 tarihli ve 31567 sayılı Resmi Gazete’de Sözleşmeli Personel (657 Sayılı Kanunun 4/B Maddesi) Alım İlanı yayımlanmış olup başvuru sıralamasına giren adayların ataması gerçekleşmiştir. 09.09.2021
90 Personel Daire Başkanlığı/ iç paydaş 14.08.2021 Personel Bilgi Sistemi (PBS) Güncelleme
(Kadro) talebi yapıldı.
Kadro işlemlerinin dijitalleştirilmesi için PBS'de oluşturulan platformda daha verimli olması için Bilgi İşlem Daire Başkanlığına PBS'de güncelleme işlemi yaptırılmıştır. 16.08.2021
89 Personel Daire Başkanlığı/ iç paydaş 14.08.2021 Personel Bilgi Sistemi (PBS) Güncelleme
(İzin Listesi) talebi yapıldı.
Personel Bilgi Sistemi (PBS)'nin Personel İşlemleri menüsünün altında bulunan "İzin Listesi" bölümünde sadece izni onaylananların listesi görülebilmekte, ancak birimlerden gelen geri bilidrimlerde, ek ders ödemeleri, enstitülere ve ders verilen birimlere personel listeleri gönderilmesi gibi işlemlerde kullanılmak üzere izin talep etmiş olup imza aşamasında olan izinleri de kapsamasının yapılacak işlemlerde daha sağlıklı veri oluşturacağı yönünde olduğundan gerekli güncellemenin yapılması sağlanmıştır. 16.08.2021
88 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı/ iç paydaş 11.08.2021 Akademik Bilgi Sistemi Yetkisi (BİDB) talebi yapıldı. Akademik Bilgi Sistemi Yetkisi Bilgi İşlem Daire Başkanlığına verilmiştir. 13.08.2021
87 Personel Daire Başkanlığı/ iç paydaş 3.08.2021 Personel Bilgi Sistemi (PBS) Güncelleme (Birim Ekleme İptali) talebi yapıldı. Üniversitemizde kurulan yeni birimlerin Personel Bilgi Sistemi'ne Birim olarak eklenmesi ve iptali işlemleri  Bilgi İşlem Daire Başkanlığına PBS'de güncelleme işlemi yaptırılmıştır. 05.08.2021
86 Araştırma ve Yenilikçilik Direktörlüğü/iç paydaş 27.07.2021 Üniversitemiz Araştırma ve Yenilikçilik Direktörlüğünün çalışmaları kapsamında bulunan Uluslarlararası Ufuk Avrupa Projeleri için Üniversitelerden cinsiyet eşitliği planı hazırlanması istenildiği ve Üniversitemizin böyle bir program hazırlaması için öncelikle Üniversitemizde çalışan tüm öğretim üyelerinin cinsiyet oranı ve yöneticiler bazında (dekan, bölüm başkanı, müdür gibi yönetici pozisyonları bazında) kadın-erkek oranına ilişkin bilgi talebi yapıldı. Araştırma ve Yenilikçilik Direktörlüğü tarafından talep edilen bu bilgilerin tanziminin yapılabilmesi için Personel Bilgi Sistemi (PBS) "Raporlama İşlemleri" menüsünde bulunan "Veri Raporlama" seçeneğinde "İdari Görevler Rapor" listesine kadın-erkek cinsiyet sekmesinin eklenmesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığına PBS'de eklenme işlemi yaptırılmıştır. 29.07.2021
85 Personel Daire Başkanlığı/ iç paydaş 5.07.2021 Personel Bilgi Sistemi (PBS) Sürekli İşçi İzin Güncelleme talebi yapıldı.  Üniversitemizin 10 nolu "Ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar" iş kolunda faaliyet gösteren işyerlerine ilişkin olarak ÖZ BÜRO-İŞ Sendikası arasında yürütülen 01.09.2020-28.02.2023 yürürlük süreli Toplu İş Sözleşmenin 21 maddesi "Yıllık Ücretli İzinler ve 22 Maddesi "Ücretli Mazeret İzinleri" hükümleri uyarınca Üniversitemizin İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı ve Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü "işçi" kadrosundan bulunan personelin aşağıda belirtilen izin güncellemelerinin Toplu Sözleşmenin yürürlük süresi boyunca olmak üzere Personel Bilgi Sistemi (PBS)'nde yeniden düzenlenmesi gerekmekte olup yıllık ücretli izin süresinin  Bilgi İşlem Daire Başkanlığına PBS'de güncelleme işlemi yaptırılmıştır. 09.07.2021
84 Personel Daire Başkanlığı/iç paydaş 4.07.2021 Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden Atama işlemleri, İzinler (Yıllık izin, Hastalık ve Refakat İzni, Mazeret, Aylıksız İzin,  Şua İzni, İdari İzin, Refakat izni  Güncelleme talebi yapıldı. Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden Atama İşlemleri, İzinler (Yıllık izin, Hastalık ve Refakat İzni, Mazeret, Aylıksız İzin,  Şua İzni, İdari İzin, Refakat izni  Bilgi İşlem Daire Başkanlığına PBS'de güncelleme işlemi yaptırılmıştır. 06.07.2021
83 Personel Daire Başkanlığı/iç paydaş 29.06.2021 Personel Bilgi Sistemi (PBS) Güncelleme (izin/Vekalet) talebi yapıldı. Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden "İzin Talep/EBYS" bölümünde bulunan "Vekil" sekmesinin doldurulması zorunlu alan olarak belirlenmesi ve "Vekil" başlığının değiştirilerek İdari kadroda bulunan şef ve üstü kadrolarda çalışan personelde ve akademik olarak çalışan "Vekalet Eden Personel" diğer tüm personelde "Yerine Bakan Personel" olarak çıkacak şekilde düzenlenmesinin yapılması Bilgi İşlem Daire Başkanlığına PBS'de güncelleme işlemi yaptırılmıştır. 01.07.2021
82 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı/Dış Paydaş 4.06.2021 Sağlık Bakanlığı nadir hastalıklar alanında nitelikli insan gücü, referans merkezleri ve özelleşmiş birimlere ilişkin yaptıkları planlamalar kapsamında belirli nadir hastalıklar alanında spesifik olarak çalışmaları bulunan akademisyenlerin bilgi ve deneyimlerinden faydalanmak ve bu alanda pilot uygulama birimleri, özelleşmiş hizmet birimleri ve iyi uygulama örneklerini tespit ederek desteklemek maksadıyla bahsi geçen alanlarda var olan birimlerin ve çalışan akademisyen bilgilerini talep edilmiştir. Sağlık Bakanlığının talep ettiği nadir hastalıklar alanında mevcut birim ve görevli akademisyen bilgileri Sağlık Bakanlığına iletilmek üzere Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına bildirilmiştir. 26.06.2021
81 Personel Daire Başkanlığı/iç paydaş 23.05.2021 Personel Bilgi Sistemi (PBS) (Görevlendirmeler (EBYS) 2547 Sayılı
Kanunun 39/md.) talebi yapıldı.
Personel Bilgi Sistemi (PBS)'nin  sol tarafında bulunan menüde "Personel İşlemleri Görevlendirmeler Birimler (EBYS)" sekmesinden hazırlanan 2547 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi uyarınca düzenlenen izin yazılarında aynı şehire, farklı tarihlerde yapılan görevlendirmeleri tek bir yazıda birleştirebilmek için güncelleme yapılmıştır. (İç Genelge 59226) 25.05.2021
80 Personel Daire Başkanlığı/iç paydaş 27.04.2021 Personel Bilgi Sistemi Atama Sekmesi İşlemleri talebi yapıldı. Personel Bilgi Sistemi (PBS)'nin sol tarafında bulunan menüde "Atama" sekmesinden hazırlanan atama kararnamelerinin otomatik olarak eklenen birinci paragrafı "Aşağıda durumu açık olan Xxxxxxx   Yyyyyyy''nin bu kararnamede belirtilen kadroya Genel Sekreterin görüşü doğrultusunda atanması uygun  görülmüştür." ifadesinde " "Aşağıda durumu açık olan ....... ........''nün bu kararnamede belirtilen kadroya ......." kadar olan kısmı sabilt diğer kısmının, görüş veren makamın duruma göre değişmesi nedeniyle, değiştirilebilir olmasını sağlamak için gerekli düzenlemenin yapılması Bilgi İşlem Daire Başkanlığına PBS'de güncelleme işlemi yaptırılmıştır. 29.04.2021
79 İç Paydaşlar (Görev yapan idari personel) / Dış Paydaş (Sendikalar) 8.04.2021 Üniversitemiz bünyesinde görev yapan idari personele yönelik görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı açılması talep edildi. 2021 yılında çalışmalar yapıldı.2021 yılında gys müstakil olarak Anadolu Üniversitesine yaptırabilmek için gerekli işlemlerin yönetmelik çerçevesinde Yök tarafından başlatıması talep edildi.2021 yılı için gys  yazılı sınavının yapılabilmesi için yapılması planlanmadığı YÖK tarafından planlanmadığı bildirildi.Söz konusu sınavın müstakil olarak yapılabilmesi için 5 üniversiteden sınav maliyeti hakkında bilgi talep edildi.En uygun maliyetli olan Karadeniz Teknik Üniversitesi ile sınavın yapılabilmesi için protokol imzalanarak 19.02.2022 tarihinde yazılı sınav gerçekleştirildi. 19.02.2022
78 Personel Daire Başkanlığı/iç paydaş 19.03.2021 Üniversitemizde görev yapan tüm akademik personelin görev süresi uzatımı işlemlerinin uygulanmasında birlik sağlanması talebi yapıldı. Üniversitemizde görev yapan akademik personelin görev süresi uzatma işlemlerinde kurallara riayet edilmemesi ve özellikle  kadrosu Rektörlükte olup farklı bir birimde görev yapan akademik personelin görev süresi uzatma teklifleri görev yaptıkları birimler aracılığıyla doğrudan Rektörlüğümüze yapılması gerekmekte olduğundan görev süresi bitmek üzere olan öğretim elemanının görev süresinin uzatılması ile ilgili tekliflerin en az bir ay öncesinden Rektörlüğümüze bildirmesi  hakkında yazı yazıldı. (İç genelge 37026) 19.03.2021
77 İç Paydaş/PDB Personeli 13.03.2021 Disiplin dosyalarına dijital arşiv yapılarak erişimin kolaylaştırılması önerisi yapıldı. Disiplin dosyalarının dijital arşivlenmesine başlandı. 23.03.2021
76 Personel Daire Başkanlığı/iç paydaş 23.02.2021 Personel Bilgi Sistemi (PBS)'ne Birim Ekleme talebi yapıldı. Personel Bilgi Sistemi (PBS) de ayarlar/menü bölümünde görevlendirme ekle/düzenle kısmına 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 364 üncü maddesinin 3 üncü fıkrasının eklenmesi ve Danışma Kurulu Üyesi eklenmesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığına PBS'de yaptırılmıştır.  25.02.2021
75 İç Paydaş/Genel Sekreter 15.02.2021 Soruşturmacı tarafından İdarive Mali İşler Daire Başkanlığında görevli güvenlik personeli tarafından Tutulan tutanağın yetersiz olduğunun tespit edilmesi sonrasında Genel Sekreterin önerisi yapıldı. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına "1- Görev yerinde talimatlara uymayanlar için Görev Yeri Kontrol Formu oluşturulmasını ve kontrollerin bu forma uygun olarak yapılmasını, 2- Tespit edilen uygunsuzluğun güvenlik kameraları ile desteklenmesini, 3- Tutanağın nasıl tutulacağı ile ilgili olarak görev başı eğitimi yapılmasını,
4- Görev esnasında tespit edilecek her hangi bir olumsuzluğun kayıt altına alınmasında tutanağın önemli olduğu düşünüldüğünde sadece nöbet kontrolü yapacak personelin değil tüm personelin tutanağın nasıl tutulacağı ile ilgili bilinçlendirilmesi" istenerek iyileştirme sağlanmıştır.
10.03.2021
74 Isparta Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü /Dış paydaş 27.01.2021  5510 sayılı Kanuna göre Üniversitemizde 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereği sürekli işçi kadrolarına geçen personelin geçişten önce ve sonra çalıştığı iş yeri dosyasına ait sicil numarası, iş kolu kodu, geçişten önce ve sonra yaptığı iş, çalıştığı bölüm bilgilerine ihtiyaç duyulduğu Isparta Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünce talep edilmiştir. Üniversitemizde 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereği sürekli işçi kadrosuna geçen personel bilgileri önce ve sonra
çalıştığı iş yeri dosyasına ait sicil numarası, iş kolu kodu, geçişten önce ve sonra yaptığı iş, çalıştığı bölüm bilgileri excel formatında Isparta Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne gönderilmiştir.
25.02.2021
73 Personel Daire Başkanlığı/iç paydaş 6.01.2021 Personel Bilgi Sistemi (PBS)'ne Eğitim Fakültesi bünyesinde Eğitim Bilimleri Bölümüne bağlı “Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı”Anabilim Dalı Ekleme talebi yapıldı. Üniversitemiz birimleri  bünyesinde açılan anabilim dallarının  Devlet Teşkilatı Merkezi (KAYSİS) numarası ile  birimin adının Bilgi İşlem Daire Başkanlığına PBS'de eklenmesi işlemi yaptırılmıştır.  08.01.2021
72 İç Paydaş/ Genel Sekreter 20.12.2020 Savunma dilekçelerinin okunaklı olmadığı, bu hususta belirli bir format hazırlanarak savunma istem yazılarına eklenmesi talep edildi. Savunma dilekçesinin "dijital ortamda ve ya daktilo vb. araçlardan faydalanılarak hazırlanmasının, imkân yok ise okunur ve anlaşılır olmasının savunma hakkının etkin kullanılabilmesinde büyük önem arz ettiği" hususu savunma istem yazılarında standart hale getirildi. 1.01.2021
71 İç Paydaş/PDB Personeli 8.12.2020 Bilgi notlarının belirli bir sıra tarih ve formatta verilmesi talep edildi. Bilgi notlarının belirli bir sıra tarih ve formatta verilmesi sağlandı. 9.12.2020
70 Personel Daire Başkanlığı/iç paydaş 11.11.2020 Akademik Personelin Dolu Kadro Aktarımı talebi yapıldı. Üniversiteler tarafından Fakülte bünyesine açılan bazı programların tercih edilmemesi ve doluluk oranlarının çok düşük sayıda olması sebebiyle, ilgili bölüm, anabilim dalının kapatılması, yapılandırılması ya da birleştirilmesiyle Fakülte yer alan programlardaki öğretim elemanlarının başka bir
programa kadrolarının aktarılması Üniversite yönetim kurulu kararıyla birlikte Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilmek üzere Akademik Personelin Dolu Kadro Aktarma talepleri tüm birimlere bildirilmiştir. (İç genelge 154134)
13.11.2020
69 Personel Daire Başkanlığı/iç paydaş 2.10.2020 İç denetçi kadrolarının tahsis edildiği kamu idarelerinde iç denetçi atamalarının yeterlisayıda gerçekleştirilmesi ve ilgili kamu idaresinde iç denetim faaliyetlerinin bir an önce işlerhale getirilmesi iç denetim sisteminin öngörüldüğü ölçüde sağlıklı ve etkin bir şekilde hayata geçirilmesi talebi yapıldı. Bir Kamu Kurumunda çalışmakta olup Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından düzenlenen Kamu İç Denetçi Sertifikasına Sahip olmak şartı ile 2 (iki) adet iç denetçi kadrosu için ilana çıkılmış olup Üniversitemize  2 (iki) adet iç denetçi alımı yapılmıştır. 13.10.2020
68 İç Paydaş/Personel Daire Başkanlığı 25.08.2020 Üniversitemizde çalışan personelin covid-19 tedbirleri kapsamında giriş ve çıkışlarının takip edilebilmesi için PBS de gerekli çalışmanın yapılabilmesi talep edildi. covid-19  salgın hastalığı sürecinde git-riş ve çıkışlara turnike sistemi getirilmiş olup personelin giriş ve çıkışlarının kontrol edilebilmesi için PBS den takip edilebilirliği sağlanmıştır.Ayrıca Üniversitemiz personeli için hazırlanan SDU mobil uygulamasına HES kodları tanımlanarak temaslı ve pozitif bilgileri alınabilmiştir. 28.08.2020
67 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı/Dış paydaş 19.08.2020 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından Üniversitemize gönderilen Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı istihdamına ilişkin usul ve esaslar hakkındaki yazı Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından Üniversitemize gönderilen Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı istihdamına ilişkin usul ve esaslar hakkındaki yazıya istinaden uyulacak ususl ve esaslar iç genelge ile tüm birimlere bildirilmiştir. (İç Genelge 109261) 21.08.2020
66 Personel Daire Başkanlığı/iç paydaş 26.07.2020 ÖYP ve Öncelikli Alanlar kapsamında atanan araştırma görevlileri ile 50/d statüsünde atanan araştırma görevlilerine ek Süre verilmesi talebi yapıldı. ÖYP ve Öncelikli Alanlar kapsamında atanan araştırma görevlileri ile 50/d statüsünde atanan araştırma görevlilerine ek Süre verilmesi hakkında tüm birimlere yazı ile bildirilmiştir. (İç Genelge 95161) 28.07.2020
65 Personel Daire Başkanlığı/iç paydaş 25.06.2020 Personel Bilgi Sistemi programında yeni birim ve unvan eklenmesi talebi yapıldı. Üniversitemiz Rektörlüğü bünyesine Araştırma ve Yenilikçilik Direktörlüğü kurulmuş, 43075536 numara ile T.C. Devlet Teşkilatı KAYSİS (Elektronik Kamu Bilgi Yönetim Sistemi)'de kayıtlı olduğu görülmüş olup Araştırma ve Yenilikçilik Direktörlüğü’nün Personel Bilgi Sistemi (PBS) kayıtlarında güncellemelerinin yapılmasını ayrıca PBS’de bulunan Yönetici Görevlendirme seçeneğinin Görevlendirme ekle/ düzenle kısmında bulunan Unvan sekmesinin içeriğine "Araştırma ve Yenilikçilik Direktörü" unvanının eklenmesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığına yaptırılmıştır. 27.06.2020
64 Personel Daire Başkanlığı/iç paydaş 16.06.2020 Personel Bilgi Sistemi Programında Atama Sekmesi İşlemleri talebi yapıldı. Üniversitemizdeki görevlerine başlama işlemlerinin ataması yapılan birimler tarafından Personel Bilgi Sistemi (PBS)'nde "Atama" link bölümünde bulunan "Atama Kararnamesi Gir" seçeneğinde bulunan göreve başlat sekmesinin pasif olması
nedeniyle göreve başlama işlemlerini yapamadıklarını bildirildiğinden gerekli güncelleme  Bilgi İşlem Daire Başkanlığına yaptırılmıştır.
18.06.2020
63 İç Paydaş/Personel Daire Başkanlığı 12.06.2020 Üniversitemiz bünyesinde covid-19 tedbirleri kapsamında çalışan personelein mesai saatleri ile ilgili yapılan düzenlemenin yapılması talep edildi. Toplu taşıma araçlarında yoğunluk olmaması için birim personelinin çalışma saatleri 8:30,8:45 ve 9:00 olduğu bildirilmiştir. 12.06.2020
62 İç Paydaş 11.06.2020 Personel Bilgi Sisteminde "Sakıncalı personel" menüsüne erişim için   yetki talebi yapıldı. Personel Bilgi Sisteminde "Sakıncalı personel" menüsüne erişim için ilgili personele kullanım yetkisi verilmiştir. 11.06.2020
61 Personel Daire Başkanlığı/iç paydaş 10.06.2020 "COVID-19 Tedbirleri" kapsamında mesai saatlerinin düzenlenmesi  konulu 2020/1 sayılı İç Genelge  "COVID-19 Tedbirleri" kapsamında mesai saatlerinin düzenlenmesi  konulu 2020/1 sayılı İç Genelge yayımlanmıştır. (İç Genelge 66690) 12.06.2020
60 İç Paydaş 21.05.2020 Üniversitemizde görev yapan tüm akademik personelin görev süresi uzatımı işlemlerinin uygulanmasında birlik sağlanması talebi yapıldı. Üniversitemizde görev yapan tüm akademik personelin görev süresi uzatımı işlemlerinin uygulanmasında birlik sağlanması hakkında güncelleme yapılmıştır. (İç genelge 59745) 21.05.2020
59 İç Paydaş/Personel Daire Başkanlığı 21.05.2020 Üniversitemiz birimlerinde kapalı işyerleri ve ofislerde alınacak önlem ve kuralların tespit edilmesi talebi. Kapalı işyerleri ve ofislerde alınacak önlem ve kurallar birimlere bildirildi. 21.05.2020
58 İç Paydaş/Personel Daire Başkanlığı 5.04.2020 Personel Bilgi Sistemi (PBS) Akademik Kimlik Oluşturma talebi yapıldı. Birimlerde öğretim elemanı olarak görev yapan personelin, Bilimsel yayınlarını Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden girişlerinin sağlanması amacıyla ORCID sistemi, PBS ile ilişkilendirilecek olup öğretim elemanı olarak görev yapan personellin kişisel Personel Bilgi Sistemi (PBS)'nde "Kişisel Seçenekler" seçeneği altında "Akademik ID Bilgileri" sekmesinin paylaşıma açılması sağlanmıştır. 07.04.2020
57 İç Paydaş/Personel Daire Başkanlığı 28.03.2020 Personel Bilgi Sistemi (PBS) Unvan Atama Bilgileri ve Eklemelerinin Girişi talebi yapıldı. Personel Bilgi Sistemi (PBS)'nde ekran yüzünde bulunan "Unvan ve Atama Bilgileri" başlığı altında Kadro Unvanı, Görev Unvanı ve Akademik Unvanı bulunan seçeneğin alt kısmına "Derse Giremez" link'in girilmesi ve diğer güncellemeler yapılmıştır. 01.04.2020
56 Mühendislik Fakültesi/Personel Daire Başkanlığı 28.03.2020 Mühendislik Fakültesi görevlendirme işleminin Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden oluşturulması talebi yapıldı. Görevlendirme işleminin PBS Programına işlenmesi hakkında detaylı açıklama yapılmıştır. 30.03.2020
55 İç Paydaş/Personel Daire Başkanlığı 17.03.2020 Üniversitemiz bünyesinde Sağlık Birimlerinde çalışanlar hariç diğer görev yapan personelin işleri aksatmayacak şekilde dönüşümlü çalışmasının bildirilmesi  talep edildi. Cumhurbaşkanlığı Genelgesinden önce Sağlık kolunda çalışanlar hariç gün aşırı dönüşümlü çalışmaya geçildi. 17.03.2020
54 İç Paydaş/Personel Daire Başkanlığı 16.03.2020 Üniversitemiz Sağlık Birimlerinde kesintisiz görev yapan personellerin yapacağı işlemlerin görüşülmesi talep edildi. Ünversitemiz Sağlık Birimlerinde covid 19 ile mücadelenin kesintisiz yapılabilmesi için Sağlık Bakanlığının çıkarmış olduğu genelge ve talimatlara uyulması husunda ilgili birim amirleri yetkilendirildi. 16.03.2020
53 İç Paydaş/Personel Daire Başkanlığı 11.03.2020 Üniversitemiz bünyesinde Covid 19 Tedbirleri kapsamında yapılacak işlemlerin görüşülmesi talep edildi. Cumhurbaşkanlığı Genelgesinden önce 11.03.2020 de Covid 19 tedbirleri ile alakalı İç Genelge çıkarıldı. 11.03.2020
52 Personel Daire Başkanlığı/iç paydaş 28.12.2019 Personel Daire Başkanlığı Teşkilat Yapısı güncellemesi talebi yapıldı. Personel Daire Başkanlığımız teşkilat yapısı  güncelleştirilmiştir. 31.12.2019
51 Personel Daire Başkanlığı/iç paydaş 11.12.2019 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 35 inci maddesince yapılacak görevlendirmelere ilişkin Geçici Kadro Tahsisi talebi yapıldı. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 35 inci maddesince yapılacak görevlendirmelere ilişkin Geçici Kadro Tahsisi Genelge yayımlanmıştır. (İç Genelge 206076) 13.12.2019
50 İç Paydaş/ Genel Sekreter 3.12.2019 Disiplin soruşturmalarında mevzuatta bulunmayan hükümlerin uygulanmasında birlik sağlanması ve birimlerce yapılan soruşturmaların Rektörlüğe bildirilmesinin bir standarda bağlanması önerisi yapıldı. (İç Genelge) Tüm disiplin amiri konumundaki birimlerin bilgilendirilmesi sağlandı. 10.12.2019
49 Personel Daire Başkanlığı/iç paydaş 28.11.2019 Akademik Personelin izinlerinin kullanımı konusunda Üniversitemiz bünyesinde uygulamada birliğin sağlanması Akademik Personelin  eğitim-öğretimin aksatılmaması amacıyla izinlerinin kullanımı konusunda yazı yazılmıştır. ( İç Genelge 197156) 28.11.2019
48 İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı/iç paydaş 17.11.2019 Sürekli İşçi Kadrosu talebi yapıldı. Cumhurbaşkanlığının 06.11.2019 tarihli ve 2019-387 Karar Numarası ile Üniversitemize 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin D bendi uyarınca çalıştırılmak üzere 18 (On sekiz) adet Sürekli İşçi  tahsisi ile ilgili yazışmalar yapılmıştır. 19.11.2019
47 Uluslararası İlişkiler Genel Koordinatörlüğü/İç Paydaş 13.11.2019 Uluslararası İlişkiler Genel Koordinatörlüğü görevlendirme işleminin Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden oluşturulması talebi yapıldı. Görevlendirme işleminin PBS Programına işlenmesi hakkında detaylı açıklama yapılmıştır. 15.11.2019
46 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı/iç paydaş 7.10.2019 Üniversitemiz personelinin iletişim bilgilerinin güncellenmesi için gerekli yetkilerin verilmesi talebi yapıldı. Üniversitemiz Personel Bilgi Sistemi (PBS)'nden birimlerin ve Üniversitemiz personelinin iletişim bilgilerini güncelleyebilmesi için ilgili personele gerekli yetkiler verilmiştir. 09.10.2019
45 Atayalvaç Sağlık Hizmetleri MYO/İç Paydaş 17.09.2019 Atayalvaç Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu görevlendirme işleminin Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden oluşturulması talebi yapıldı. Görevlendirme işleminin PBS Programına işlenmesi hakkında detaylı açıklama yapılmıştır. 19.09.2019
44 Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığ /İç Paydaş 12.05.2019 Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından Personel İzin Güncellemesi (PBS) talebi istendi. Sürekli işçi kadrosunda görev yapan personellerin kurumda göreve başlama tarihlerine göre yıllık izinleri tanımlanmamış olduğundan ve 2018 yılından yıllık izinleri kalmadığından dolayı personellere manuel izin formu düzenleyerek izin kullandığı Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bildirilmiştir. Listede bulanan personelin kullandıkları izin tarihleri belirlenmiş olup, yıllık izinlerinin PBS'ne işlenmesi sağlanmıştır. www.pbs.sdu.edu.tr 14.05.2019
43 İç Paydaş/PDB Personeli 17.04.2019 Üniversitemizde çalışan farklı statüdeki personelin disiplin yönünden hangi mevzuata tabi olduğunun hatırlatılması talep edildi. (İç Genelge) Üniversitemizde çalışan farklı statüdeki personelin disiplin yönünden hangi mevzuata tabi olduğunun hatırlatılması sağlandı. 21.04.2020
42 Personel Daire Başkanlığı/iç paydaş 16.02.2019 PBS Sistemi modüllerinin kullanılması veya veri girişinin/ düzeltilmesinin tarif edilmesi ile buna benzer diğer işlemlerin yapılması talebi yapıldı.  İlgili personelimiz, talep edilen iş ve işlemi sonuçlandıramadığı taktirde ise talep konusunu bizzat ilgili şeflerden birine veya PBS programı yetkilisine ileterek çözülmesini sağlamıştır. 18.02.2019
41 Personel Daire Başkanlığı/iç paydaş 11.02.2019 Personel Bilgi Sisteminde  yapılması planlanan ve düzeltilmesi gereken tüm iş ve işlemlerin koordine edilmesi için personel yetkilendirilmesi talebi yapıldı. Personel Bilgi Sisteminde yapılması planlanan ve düzeltilmesi gereken tüm iş ve işlemler için Başkanlığımız adına, Başkanlığımızda görev yapan bir personel Personel Bilgi Sistemini koordine etmek üzere yetkilendirilmiştir. 14.02.2019
40 İç Paydaş 14.11.2018 Sözleşmeli Personel ile Sürekli İşçi alımı birmlerce talep edildi. Sözleşmeli Personel Kadrosu ve Sürekli İşçi Kadrosu ihdas edilmesi için gerekli yazışmalar yapılmıştır. 16.11.2018
39 Dış Paydaş/Isparta İl Emniyet Müdürlüğü 12.11.2018 Kamu Kurum ve Kuruluşlarında yürütülmekte olan iş ve işlemler esnasında gizlilik prensibine riayet edilmesi hususunda hassasiyet gösterilmesi talep edildi. (İç Genelge) Tüm personelin bilgilendirilmesi sağlandı. 10.12.2018
38 Güzel Sanatlar Fakültesi /iç paydaş 28.07.2018 Güzel Sanatlar Fakültesi Geçici Personel 4/C Canlı Model Alımı talebi yapıldı. 2017 yılında ikinci öğretim (gece öğretimi) dâhil olmak üzere 10 adet geçici personel (canlı model) pozisyonunun vize edilmesinin sağlanması için gerekli yazışmalar yapılmıştır. 31.07.2018
37 Personel Daire Başkanlığı/iç paydaş 16.07.2018 Personel Bilgi Sistemi (PBS)  bazı yazışmalarda çalışanların ihtiyaçlarına daha hızlı cevap verebilmek, denetim sağlamak ve veri kaybını önlemek amacıyla Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) ile entegre edilmesi talep edildi. Üniversitemizde çalışan tüm personelin özlük bilgilerinin işlendiği Personel Bilgi Sistemi (PBS)  bazı yazışmalarda çalışanların ihtiyaçlarına daha hızlı cevap verebilmek, denetim sağlamak ve veri kaybını önlemek amacıyla görevlendirmeler (2547 sayılı Kanunun 13/B-4 , 37 nci, 38 nci ve 39 uncu maddeleri ve diğer görevlendirmeler), Atama İşlemleri, İzin tanımlamaları ve onayları işlemleri Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) ile entegre edilmesi sağlanmıştır. (İç genelge 194293 sayılı) 19.07.2018
36 Personel Daire Başkanlığı/iç paydaş 13.05.2018 Sürekli işçilerin atama evrakının tanzim edilerek özlük dosyası hazırlanması işlemi Üniversitemizde görev yapan tüm sürekli işçilerin atama evrakı tanzim edilerek özlük dosyaları hazırlanmış ve arşive konulmuştur. 15.05.2018
35 Personel Daire Başkanlığı/iç paydaş 10.04.2018 Üniversitemizde görev yapan tüm akademik personelin görev süresi uzatımı işlemlerinin uygulanmasında birlik sağlanması talebi yapıldı. 06/03/2018 tarihli ve 30352 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 7100 sayılı “Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” çerçevesinde Üniversitemizde görev yapan akademik personelin görev süresi uzatma işlemlerinde düzenleme yapılmasına ihtiyaç duyulmuş olup gerekli düzenlemeler ile ilgili açıklamalar tüm birimlere duyurulmuştur. (İç Genelge 116255 sayılı) 12.04.2018
34 Üniversite Hastanesi Başmüdürlüğü / İç Paydaş 6.04.2018 Üniversite Hastanesi Başmüdürlüğünde görev yapmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi gereğince sözleşmeli personel istihdamı talebi edildi. Üniversite Hastanesi Başmüdürlüğünde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli personel istihdam edilmek ve giderleri özel bütçe gelirlerinden karşılanmak üzere, 74 (yetmişdört) adet hemşire, 21 (yirmibir) adet diğer sağlık personeli olmak üzere toplam 95 (doksanbeş) adet sözleşmeli personel (4/B) pozisyonunu için gerekli yazışmalar yapılmıştır. 09.04.2018
33 Personel Daire Başkanlığı/iç paydaş 1.04.2018 Üniversitemizde görev yapan taşeron işçilerin ilgili kanun gereğince Sürekli İşçi Kadrosuna  atanması talep edildi.  Üniversitemizde görev yapan taşeron işçilerin Sürekli İşçi Kadrosuna Atama işlemleri yapılmıştır. 03.04.2018
32 Personel Daire Başkanlığı/iç paydaş 28.03.2018 Personel Daire Başkanlığı personelinin Görev Tanımı ve Dağılımı güncelleme talebi yapıldı. Personel Daire Başkanlığı personelinin Görev Tanımı ve Dağılımı güncellemesi yapılmıştır. 30.03.2018
31 Personel Daire Başkanlığı/iç paydaş 27.03.2018 Personel Daire Başkanlığı Teşkilat Yapısı güncellemesi talebi yapıldı. Personel Daire Başkanlığımız teşkilat yapısı  güncelleştirilmiştir. 29.03.2018
30 Personel Daire Başkanlığı/iç paydaş 11.02.2018 Türk Öğrencilerin Yabancı Ülkelerde Öğrenimleri Hakkında Yönetmelik Taslağı hakkında görüş YÖK tarafından talep edildi. Türk Öğrencilerin Yabancı Ülkelerde Öğrenimleri Hakkında Yönetmelik Taslağı talebi ilgili yönetici personele duyuruldu. 13.02.2018
29 Personel Daire Başkanlığı/iç paydaş 1.01.2018 Arşiv odasının yetersiz olduğu ve mevcut arşivin İyileştirmesi yangın söndürme sistemi dolapların yenilenmesi veya tadilattan geçirilmesi talep edildi. Arşiv odası ikiye  çıkarılmış ve iki arşiv odasına otomatik ayarlı soğutma sistemi ve havalandırma sistemi  ile yangın anında devreye girecek yangın sistemi kurulmuş personel özlük dosyalarının saklandığı çelik dolaplar iyileştirilmesi yapılmış yeni yapılan  ikinci  arşiv odasına yeni çelik dolaplar kurulmuş  özlük dosyaların saklanmasında yeterli alan açılmış ayrıca arşiv kapıları yangına dayanaklı çelik kapılarla değiştirilmiştir. 01.01.2018
28 İç Paydaş/PDB Personeli 13.09.2017 Disiplin Soruşturmalarında bir alt ceza değerlendirmesinin disiplin amirleri tarafından yapılmasının daha uygun olacağı önerisi yapıldı. (İç Genelge) Disiplin Soruşturmalarının bir alt ceza uygulamasında birlik sağlandı. 14.09.2017
27 Personel Daire Başkanlığı/iç paydaş 24.07.2017 Personel Daire Başkanlığı personelinin Görev Tanımı ve Dağılımı güncelleme talebi yapıldı. Personel Daire Başkanlığı personelinin Görev Tanımı ve Dağılımı güncellemesi yapılmıştır. 26.07.2017
26 İç Paydaş/PDB Personeli 16.06.2017 Dönem içi sınavlarda görevin ifasında yaşanan artan sıkıntının giderilmesi talep edildi. (İç Genelge) İlgililere görevin yazılı olarak tebliğ edilmesi istendi. 19.06.2017
25 İç Paydaş/PDB Personeli 25.04.2017 Doçentlik başvurularında istenilen belgenin verilmesinde yanlış anlaşılmaların giderilmesinin talep edildi.  Doçentlik başvurularında istenilen belge ile ilgili yanlış anlaşılma giderildi. Uygulamada birlik sağlandı.  (İç Genelge ) 27.04.2017
24 İç Paydaş/PDB Personeli 25.04.2017 Doçentlik başvurularında istenilen belgenin içeriği ile ilgili yanlış anlaşılmaların giderilmesi talep edildi. (İç Genelge) Doçentlik başvurularında istenilen belge ile ilgili yanlış anlaşılma giderildi. Uygulamada birlik sağlandı.   27.04.2017
23 İç Paydaş 6.03.2017 Üniversitemizde görev yapan personelin Bilgisayar İşletmeni kadrosuna atamasının yapılabilmesi için gerekli şartların birimleri duyurulması  Üniversitemizde görev yapan personelin Bilgisayar İşletmeni kadrosuna atamasının yapılabilmesi için gerekli şartlar ile ilgili yazı duyuruldu. (İç Genelge) (43317 sayılı yazı) 06.03.2017
22 İç Paydaş/PDB Personeli 9.01.2017 Soruşturmaların takip, tasnif ve arşivlenmesinin kolaylaştırılması önerildi. Soruşturma ve incelemeler sınıflarına göre numaralandırılarak takip, kontrol ve arşivlenmesi sağlandı. 10.01.2017
21 iç paydaş/ personel 7.12.2010 Personel programı Üniversitemiz Rektörlük bünyesinde yeni kurulan Araştırma ve Uygulama Otelleri ve Sosyal Tesis İşletmeleri  Genel Müdürlüğü personel programına eklenmesi e posta olarak talep edildi. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından talep gerçekleştirildi. www.pbs.sdu.edu.tr 07.12.2010
20 iç paydaş/ personel 8.04.2010 Personel programı Üniversitemiz bünyesinde yeni kurulan Yalvaç Uygulamalı Bilimler Yüksekokuluna
 1- Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü
2-      Bilişim ve Sistemleri ve Teknolojileri Bölümü
3-      Turizm İşletmeciliği Bölümlerinin eklenmesi
 eklenmesi  e posta olarak talep edildi.
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından talep gerçekleştirildi. www.pbs.sdu.edu.tr 08.04.2010
19 iç paydaş/ personel 7.04.2010 Personel programına Üniversitemiz Rektörlük bünyesinde yeni kurulan Üniversite-TİKA (Türkiye İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı) İşbirliği Koordinatörlüğünün eklenmesi  e posta olarak  talep edildi. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından talep gerçekleştirildi. www.pbs.sdu.edu.tr 07.04.2010
18 iç paydaş/ personel 3.03.2010 Personel programı Daire Başkanlığımıza ait personel programımıza;
1-)Fen-Edebiyat Fakültesi Batı Dilleri ve Edebiyatı Bölümü’ne Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Anabilim Dalının eklenmesi
2-)Su Enstitüsü’nün Eklenmesi
3-)Yalvaç Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu’nun eklenmesi e posta olarak talep edildi.
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından talep gerçekleştirildi. www.pbs.sdu.edu.tr 03.03.2010
17 iç paydaş/ personel 26.02.2010 Personel Programında Ayrıntılı Bul Bölümüne ayrıca cinsiyet seçimi de yapılabilmesi için gerekli çalışmaların yapılması talebi yapıldı. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından talep gerçekleştirildi. www.pbs.sdu.edu.tr 26.02.2010
16 iç paydaş/ personel 17.12.2009 PBS programına Üniversitemiz Rektörlük bünyesinde yeni kurulan ARKEOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ’nin personel programına eklenmesi e posta olarak talep edildi. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından talep gerçekleştirildi. www.pbs.sdu.edu.tr 17.12.2009
15 iç paydaş/ personel 24.11.2009 PBS programı 1- Teknoloji Fakültesi’nin Eklenmesi
 2-Hukuk Fakültesindeki özel Hukuk ve Kamu Hukuku Bölümlerinin kaldırılarak bu bölümlerin altındaki anabilim dallarının bölümlere eklenmesi e posta olarak  talep edildi.
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından talep gerçekleştirildi. www.pbs.sdu.edu.tr 24.11.2009
14 iç paydaş/ personel 27.10.2009 Personel programı Yalvaç Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'nun Başkanlığımız Personel Programına eklenmesi e posta olarak  talep edildi. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından talep gerçekleştirildi. www.pbs.sdu.edu.tr 27.10.2009
13 iç paydaş/ personel 29.09.2009 Personel programında personel arama butonu ( bul  ) seçeneğine basıldığında, kadro seçeneğinin Akademik değil de Tümü seçeneğinin gelmesi talep edildi. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından talep gerçekleştirildi. www.pbs.sdu.edu.tr 29.09.2009
12 iç paydaş/ personel 30.06.2009 Personel programı 22 Mayıs 2009 tarih ve 27235 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Göller  Bölgesi Su Kaynakları Arş ve Uyg. Merkezi Yönetmeliği yayınlanmış  olup, Rektörlüğümüz bünyesinde kurulan Göller Bölgesi Su Kaynakları  Arş ve Uyg. Merkezi Müdürlüğünü Personel Programına eklenmesini
e posta olarak  talep edildi.
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından talep gerçekleştirildi. www.pbs.sdu.edu.tr 30.06.2009
11 iç paydaş/ personel 13.05.2009 Milli Eğitim Görev Belgesi'nin Personel Daire Başkanlığı Web sayfasından kaldırılması talep edildi. İlgili formlar web sayfasından kaldırıldı.
https://persdb.sdu.edu.tr
13.05.2009
10 iç paydaş/ personel 7.05.2009 Yardımcı Hizmetler Sınıfının özlük işlemlerinin yürütülebilmesi için kadrolarının olduğu birimlerinin PBS sorumlularına yetki verilmesi işlemi talep edildi. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından talep gerçekleştirildi. www.pbs.sdu.edu.tr 07.05.2009
9 iç paydaş/ personel 7.05.2009 Personel Daire Başkanlığı internet sayfasında bulunan hususi pasaport formu ve hizmet pasaport formlarının yanına, ekte gönderdiğim  hususi pasaport düzenleme esaslarını içeren dosyanın değiştirilmesi ve hizmet pasaport formu düzenleme esaslarını içeren dosyanın da web sayfasına eklenmesi gerekmektiği talep edildi. İlgili formlar web sayfasına eklendi.
https://persdb.sdu.edu.tr
07.05.2009
8 iç paydaş/ personel 30.04.2009 PBS de 4/b li Sözleşmeli Personel  görünürlüğünün güncellenmesi talep edildi. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından talep gerçekleştirildi. www.pbs.sdu.edu.tr 30.04.2009
7 iç paydaş/ personel 26.03.2009 PBS Nüfus Cuzdanı örneğinde veriler çıktıda gözükmemesi e posta talep edildi. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından talep gerçekleştirildi. www.pbs.sdu.edu.tr 26.03.2009
6 iç paydaş/ personel 20.03.2009 PBS  Programına 8060    Hemşire(657 4/B), 8080    Ebe(657 4/B)
 unvanlarının eklenmesi e posta olarak talep edildi.
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından talep gerçekleştirildi. www.pbs.sdu.edu.tr 20.03.2009
5 iç paydaş/ personel 3.03.2009 PBS Erişim No Alanı Eklenmesi e posta ile talep edildi. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından talep gerçekleştirildi. www.pbs.sdu.edu.tr  03.03.2009
4 iç paydaş/ personel 14.01.2009 PBS Program 1-  5747 sayılı Kanunla yürürlüğe giren bazı ilçelerin Personel Proğramına eklenmesi,
2- İdari Görev Butonunda Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi
3- Rektörlüğe bağlı Koordinatörlüklerden, Dış İlişkiler ve Erasmus 
Kurum Koordinatörlüğü ikiye ayrıldığı için,
A)Dış ilişkiler Koordinatörlüğü
B)Erasmus Kurum Koordinatörlüğü butonunun eklenmesi
4 - Rektörlüğe bağlı Koordinatörlüklerden
A)Öğretim Üyesi Geliştirme ve ADIM Koordinatörlüğü
B)Eğitim-Öğretim Koordinatörlüğü butonunun eklenmesi
5- Rektörlüğe bağlı yeni kurulan Hidrojen Teknolojileri Uygulama ve 
Arş Merkezi Müd.lüğünün eklenmesi
 e posta ile talep edildi.
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından talep gerçekleştirildi. www.pbs.sdu.edu.tr 14.01.2009
3 iç paydaş/ personel 29.12.2008 Personel programının İzin Durumu  bölümünden izin oluru veya sıhhı olur düzenleme işlemlerinde 2008 yılı içinde yapılan işlemlerde sorun yaşanmamaktadır e posta talep edildi.    
2 iç paydaş/ personel 12.12.2008 PBS Programında Hukuk Fakültesinin açılmasından dolayı Birim adı ekleme eposta olarak talep edildi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından talep gerçekleştirildi. www.pbs.sdu.edu.tr 29.12.2008
1 iç paydaş/ personel 17.11.2008 PBS programında Isparta Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Sağlık Programları Bölümü bünyesinde Tıbbi Laboratuar Programı açıldığından personel proğramına eklenmesi eposta olarak talep edildi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından talep gerçekleştirildi. www.pbs.sdu.edu.tr 12.12.2008

Dökümanlar için tıklayınız.