Hizmetiçi Eğitim Yönetmeliği

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ KISIM

Genel Hükümler

Amaç :

Madde  1-Üniversitede görevli Devlet Memurlarının yetiştirilmelerini sağlamak, verimliliğini artırmak ve daha ileriki görevlere hazırlanmaları için uygulanacak Hizmet İçi Eğitimin ilkelerini planlama esaslarını ve değerlendirme usullerini tespit etmektir.

Kapsam :

Madde 2-Bu yönetmelik Süleyman Demirel  Üniversitesinin 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi tüm personelin her türlü hizmet içi eğitim konularını kapsar.

Dayanak :

Madde 3- Bu yönetmelik 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 214 üncü maddesi ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 51 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Hizmet İçi Eğitimin Hedefleri :

Madde 4- Kurumun Hizmet İçi Eğitimi; Devlet Memurları Eğitimi Genel Planında ve kalkınma planlarında eğitim için öngörülen amaçlar doğrultusunda aşağıdaki hedeflere yöneliktir.

I)                      Personeli; bilgilerini, verimliliğini artırmak ve yetişmelerini sağlamak suretiyle hizmete ilgisini en yüksek düzeye çıkarma, daha yukarı görevlere hazırlamak,

II)                   Devlet Memurlarının ödev ve sorumluluklarını öğretmek, genel haklar ve yasaklar hakkında bilgi vermek.

III)             Yönetimde ve uygulamada etkinliğin artırılmasını sağlamak.

İlkeler :

Madde 5-Yukarıdaki hedeflere ulaşabilmek için uygulanacak ilkeler şunlardır.

I)                     Eğitimin sürekli olması,

II)                     Eğitimin Kurumun ihtiyaçları dikkate alınarak düzenlenecek plan ve programlara dayandırılması,

III)                  Her Amirin, maiyetinde çalışan personelin eğitime gönderilmesinden ve yetiştirilmesinden sorumlu olması,

IV)                  Bu yönetmelik hükümlerine göre eğitim görevi verilecek eğiticilerin ve eğitime tabi tutulacak personelin eğitime katılmaktan sorumlu olması,

V)                     Hizmet İçi Eğitimden yararlanmada öncelikler esas alınarak tüm personele fırsat eşitliği sağlanması,

VI)                   Eğitimden beklenen sonuçlara ulaşılıp ulaşılmadığının belirlenmesi için, eğitim çalışmaları sırasında ve bitiminde anket, gözlem, mülakat ve benzeri değerlendirmeler ile sınav usullerinin uygulanması,

VII)                Gerektiğinde ilgili tüm kuruluşlarla eğitimde işbirliği yapılması, bilgi,belge ve eğitici değişiminin sağlanması,

VIII)              Eğitim faaliyetlerinin yapılacağı  yerlerin eğitim şartlarına uygun olması, eğitimin gereklerine göre düzenlenmesi ve donatılması.

IX)                    Eğitime tabi tutulan kurum görevlilerinin, eğitimde kazandırılan niteliklere ve eğitime gönderilme amacına uygun görevlerde istihdam edilmesi.

 

İKİNCİ KISIM

Eğitim Teşkilatı ve Görevleri

Eğitim Teşkilatı :

Madde 6-Kurumun Eğitim Faaliyetleri ;

I)                   Eğitim Kurulu,

II)                Eğitim Birimi,

 tarafından yürütülür.           

Eğitim Kurulu :

Madde 7-Eğitim Kurulu Rektör veya görevlendireceği yardımcısının başkanlığında, Üniversite Genel Sekreteri, Daire Başkanı veya Müdürleri ile Fakülte Sekreterlerinden oluşur. Eğitim Kurulu her yıl Haziran ayında, gerektiğinde Başkanın çağrısı üzerine olağanüstü toplanır. Eğitim Kurulu’nun Kararları Rektörün onayı ile kesinleşir.

Kurulun Görevleri:

Madde 8-Eğitim kurulu hizmet içi eğitimine ilişkin aşağıdaki görevleri yapar.

          I)          Kurumun hizmet içi eğitimine ilişkin genel politikasını ve ilkelerini belirler,

II)       Eğitim birimince hazırlanan yıllık plan ve programları inceler, gerekli gördüğü düzenleme ve değişiklikleri yapar.

III)        Bir önceki yılda uygulanan hizmet içi eğitim faaliyetlerinin sonuçlarını değerlendirir.

Eğitim Birimi ve Görevleri :

Madde 9-Eğitim Birimi Personel Daire Başkanlığı veya Müdürlüğü bünyesinde kurulmuş, bu yönetmeliğin öngördüğü eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi ve çalışmaların koordine edilmesi ile görevlidir.

             Eğitim birimlerinde konuya ilişkin alanlarda yüksek öğrenim görmüş ve gerekli bilgi ve tecrübeye sahip eğitim uzmanları görevlendirilir. Eğitim Uzmanları, eğitim araştırmaları yapmak, eğitim Plan ve Programlarının düzenlenmesi, izlenmesi, değerlendirilmesi, eğitim metot ve tekniklerinin geliştirilmesi eğitim bütçe ve istatistiklerinin hazırlanması ve gerektiğinde eğitim görevlisi olarak eğitime katılmaktan sorumludur.

 

ÜÇÜNCÜ KISIM

Eğitim Görevlileri

Eğitim Görevlilerinin Seçimi :

Madde 10-Her düzeydeki hizmet içi eğitim faaliyetlerinin uygulanmasında öncelikle üniversite bünyesindeki personel görevlendirilir. İlgili program konusunda üniversite bünyesinde görevlendirilecek personel bulunmaması veya konunun kurum dışından yetkili kimseler tarafından işlenmesinde fayda görülmesi halinde Rektörün onayı ile kurum dışından eğitim görevlisi çağrılabilir. Eğitim görevlilerinin seçiminde, eğitim Programlarında yer alan konularda gerekli bilgi ve eğitici niteliği aranır.

Eğitim Görevlilerinin Yetki ve Sorumlulukları :

Madde 11-Hizmet İçi Eğitimde Görev Verilenler :

I)                   Eğitim konuları ile ilgili bir plan yapmakla,

II)               Yaptıkları planla ilgili Eğitim notlarını hazırlayıp Programın başlamasından en az beş gün önce Program yöneticine vermekle,

III)            Programda belirtilen konuları işlemek ve konuların personel tarafından dikkatle izlenmesini sağlayacak önlemleri almakla,

IV)             Eğitim süresi içinde gerektiğinde sınav yapmak ve değerlendirmekle,

V)                Eğitim konularını işlerken modern eğitim tekniklerini uygulamakla,

VI)             Eğitim süresince Program yöneticisi ile işbirliği yapmakla,

VII)         Zorlayıcı nedenlerle görevlerine devam edememeleri halinde durumun derhal Program Yöneticisine bildirmekle,

yükümlüdür. 

Hizmet İçi Eğitim süresince Eğitim görevlileri hastalık ve mazeret izinleri dışında izin kullanamazlar.

 

Program Yöneticisi:

Madde 12-Program Yöneticisi, Programın gerçekleştirilmesi için gereken hazırlığı yapmak, eğitim görevlileri tarafından kendisine teslim edilen ders konularına ait notları çoğalttırarak eğitime katılanlara dağıtılmasını sağlamak, lüzumlu araç ve gereci eğitimde hazır bulundurmak ve Programı gerçekleştirmekle, Eğitim Görevlileri ile devamlı işbirliği yapmakla, eğitime katılanların devam durumları ve varsa disipline aykırı davranışlarını tespit etmekle görevlidir. Gerekli görüldüğünde çalışmaların değerlendirilmesi ile ilgili anketleri uygulamakla, Hizmet İçi Eğitim sonunda; eğitime katılan personelin devam durumları, eğitimi olumlu veya olumsuz yönde etkileyen faktörler ile alınması gereken önlemlere ilişkin önerileri kapsayan bir rapor hazırlamakla ve Hizmet İçi Eğitim konusunda verilen diğer görevleri yapmakla yükümlüdür.

 

DÖRDÜNCÜ KISIM

Hizmet İçi Eğitiminin Planlanması

Ve Uygulanması

Yıllık Plan ve Programlar:

Madde 13-Eğitim birimi diğer birimlerden temin edeceği bilgilerle en geç Mayıs ayının sonuna kadar bir sonraki yılın hizmet içi eğitim plan ve Programlarını hazırlar.

            Eğitim Planı, Haziran ayında Eğitim Kurulunda görüşüldükten sonra Makamın onayı ile kesinleşir.

            Plan ve Programlarda gerekli görülen değişiklikler makamın onayı ile yapılır.

            Kesinleşen plan ve Programlar ilgili birimlere ilgisi oranında bildirilir ve uygulamaya konulur.

Hizmet İçi Eğitim:

Madde 14- Hizmet İçi Eğitim;

I)                  Adaylık süresi içinde Temel eğitim, Hazırlayıcı Eğitim ve Staj şeklindeki Aday Memurların yetiştirilmelerine ilişkin yönetmelik esaslarına göre,

II)               Asli Memurluk süresi içinde; yetenek ve verimliliği geliştirme eğitim ile üst görevlere yetiştirme eğitimi olarak bu yönetmelik esaslarına göre,

yapılır.

Eğitim Programlarının Türleri:

Madde 15-Hizmet İçi Eğitim Programları; Kurs, Seminer, Konferans, Uygulamalı Eğitim (Staj), Araştırma gibi metotlardan bir veya bir kaçı birlikte uygulanmak suretiyle düzenlenir.

            Eğitim Programları; Programın amacı, katılacakların görev ve hizmet nitelikleri, ders yeri, Eğitim Görevlilerinin durumu ve süre gibi esaslar dikkate alınarak tespit edilir.

Eğitim Programları :

I)                   İntibak Eğitimi,

II)                Geliştirme,

III)             Üst Görevlere Hazırlama,

başlıkları altında düzenlenir.

Eğitim Konuları:

Madde 16- Bu yönetmeliğe göre yapılacak Hizmet İçi Eğitimde yer alacak konular; personelin hizmet ve çalışma alanına göre, gerçek ihtiyaçlar doğrultusunda ve sorunların çözümüne yardım sağlayacak nitelikte olanlardan seçilir. Bunlardan başka Atatürk İlkeleri, Halkla İlişkiler, Davranış Kuralları, Yabancı Dil, Personel Yönetimi, Araştırma Metotları, Yönetim Bilimindeki Yenilikler ve benzeri konulara yer verilir.

Programların Süreleri :

Madde 17- Programların süreleri varılmak istenilen amaca uygun olarak ve Programı oluşturacak unsurların (Programın yeri, tahsis olunacak para, eğitim görevlileri, eğitime katılanlar, diğer Programlarla ilişkisi gibi) her biri dikkate alınarak tespit edilir. İdari zorunluluk olmadıkça aynı Programlar eşit sürelerle uygulanır.

Eğitimin Yapılacağı Yer ve Yönetimi :

Madde 18-Hizmet İçi Eğitimin Kurum merkezinde uygulanması esastır. Ancak, gerekli görülen hallerde veya özellikle bir aylık süreyi aşmayan Programlar için Programların özelliği ve yer şartları da dikkate alınarak, yer tespiti yapılır.

            Programların uygulanması, sonuçlandırılması ve değerlendirilmesine ilişkin görevler Programın türüne göre eğitim birimince görevlendirilecek Program yönetici tarafından yürütülür.

 

BEŞİNCİ KISIM

Eğitime Katılma – Sınavlar – Değerlendirme

İzinler ve Disiplin

Eğitime Katılma :

Madde 19-Personel, hizmet içi eğitimlere katılmak mecburiyetinde olup bu husus bütün ünite amirlerince titizlikle takip ve kontrol edilir. Ancak geçerli özürleri nedeniyle eğitime katılamayacak olanlar, önceden Üniversite Genel Sekreterliğine bildirilir. Haklarında adli ve idari kovuşturma yapılanlar kovuşturma sonuçlanıncaya kadar eğitime katılamazlar.

            Geçerli bir özürü olmaksızın eğitime katılamayanlar hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun disiplin hükümleri uygulanır.

Eğitime katılanlar aşağıdaki hususlara uymak zorundadır :

I.                   Eğitime katılanlar, eğitim süresince idari yönden eğitimi sevk idarisinden sorumlu olan yöneticiye bağlıdır.

II.                Eğitime katılanlar, eğitim süresince derslere ve uygulamalara, zamanında katılmaya, verilen ödevleri yapmaya ve sınavlara girmeye mecburdur.

III.             Eğitim süresi içinde hastalık ve diğer geçerli bir özüre dayansa bile eğitim süresini 1/8 oranında devamsızlığı olanların Programla ilgileri kesilir ve aynı düzeydeki diğer programlara katılmaları sağlanır.

IV.             Başka kurumlarda eğitime katılanlar o kurumun eğitimle ilgili şartlarına uymak zorundadır.

V.                Başka kurumda eğitime katılanlar, eğitim sonucunda edindikleri bilgileri taşıyan bir raporu en geç bir ay içinde Üniversite Genel Sekreterliğine vermek zorundadır.

Sınavlar :

Madde 20- Eğitime katılan personelin başarıları; Eğitimin özelliğine göre, eğitim süresi içinde veya sonunda yazılı, sözlü veya uygulamalı ayrı ayrı veya birlikte olmak üzere yapılacak sınavlarla tespit olunur. Bu sınavlar eğitim programlarında belirlenir.

            Yazılı sınavlarda köşesi kapalı sınav kağıdı kullanmak zorunludur.

            Sınavlarda test usulü uygulanabilir.

            Eğitim süresi içinde sınavları eğitim görevlileri yaparlar. İstedikleri takdirde Program yöneticisi tarafından kendilerine yeteri kadar gözetmen verilir.

            Görevleri ile ilgili temel bilgi, davranış ve beceri kazandırmayı amaçlayan eğitim programlarının sonunda yapılacak sınavlarda ise ; Program yöneticisi tarafından eğitim görevlisi de dahil bir Başkan ve iki üyeden kurulu bir sınav Komisyonu teşekkül ettirilir. Yazılı sınavların süreleri, sorular ve cevap anahtarları sınavdan en çok iki saat önce Sınav Komisyonunca belirlenir.

            Sınav Komisyonu tarafından sınavın başladığı saat, sınava girenlerin sayısı, teslim alınan kağıt sayısı ve sınavın bitiş saatini belgeleyen bir tutanak düzenlenir.

            Sınavlarda kopya çekenler veya sınav disiplinini bozanlar düzenlenecek bir tutanaktan sonra sınav yerinden çıkarılır ve bunlar o eğitim programında başarısız sayılır. Haklarında ayrıca idari işlem yapılır.

            Eğitim sonu sınavlarında herhangi birine mazeretsiz olarak katılmayanlar başarısız sayılır ; Ayrıca haklarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun disiplin ile ilgili hükümleri uygulanır.

            Yazılı sınav kağıtları sınav Komisyonu tarafından değerlendirilerek sonuçları ; her Sınav için bir liste düzenlenerek en kısa sürede ilgililere duyurulur. Sınav Komisyonunca bütün ders puanlarının ortalaması tespit edilerek başarı listesi bir tutanakla program yöneticisine teslim edilir.

            İtirazlar sınav sonuçlarının ilgililere duyurulmasından başlayarak 10 gün içinde bir dilekçe ile Sınav Komisyonu Başkanına yapılır. Bu itirazlar Komisyonca incelenir ve sonuç en geç 10 gün içinde ilgiliye bildirilir. Bu incelemeden sonra verilen puan kesindir.

Değerlendirme ve Başarı :

Madde 21-Sınavlarda değerlendirme 100 puan üzerinden yapılır. Başarılı sayılmak için 60 puan almak gereklidir. Daha düşük puan alanlar başarısız sayılır ve aynı programa bir kere daha çağrılabilirler.

            Eğitim sonu sınavlarının yazılı sözlü veya uygulamalı yapılması halinde başarı puanı sınav puanlarının ortalamasıdır.

            Sınavlarda alınan puanlardan 0.50 den aşağı kesirler dikkate alınmaz, 0.50 ve daha yukarı kesirler tam sayı olarak değerlendirilir.

 

 

 

Puanlardan

              0-59   Başarısız

            60-70   Olanlar Orta

            71-89   Olanlar İyi

            90-100 Olanlar Pekiyi

olarak değerlendirilir.

            Başarılı olanlara başarı belgesi verilir. Belgelerin bir sureti de ilgilinin özlük dosyasına konulur..

Eğitim Sonu Değerlendirme :

Madde 22-Eğitimin genel değerlendirilmesine yardımcı olmak üzere, Hizmet İçi Eğitim esnasında veya sonunda eğitime katılanların görüş ve düşüncelerini almak amacıyla anketler düzenlenebilir.

İzinler  :

Madde 23-Hizmet İçi Eğitim Süresince, eğitime katılanlar 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 104. maddesinin A, B, C  fıkraları dışında izin kullanamazlar.

            Başka Kurum ve Kuruluşlarda eğitime katılanlar, o kuruluşların izinle ilgili mevzuat hükümlerine tabi olurlar.

Disiplin   :

Madde 24-Eğitim ve staj süresinde, izinsiz ve özürsüz derslere devam etmeyenler ile disiplin hükümlerine aykırı davrananlar hakkında Üniversite Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre işlem yapılır.

ALTINCI KISIM

Mali Hükümler

Eğitim Giderleri :

Madde 25-Hizmet İçi Eğitim Çalışmalarının yürütülmesi ile ilgili bütün giderler Kurum Bütçesinden karşılanır.

Eğitim Görevlilerinin Giderleri :

Madde 26- Eğitim görevlilerine eğitime katıldıkları süreler dikkate alınarak 6245 sayılı Harcırah Kanunu ile Bütçe Kanunları hükümlerine göre gerekli ödemeler yapılır.

Eğitime Katılanların Giderleri :

Madde 27- Hizmet İçi Eğitime katılanlara 6245 sayılı Harcırah Kanunu ve Bütçe Kanunlarının ilgili hükümlerine göre geliş ve gidiş yolluk ve gündelikleri ile, kurs müddetince kurs gündeliği verilir.

YEDİNCİ KISIM

Yürürlük :

Madde 28- Bu yönetmelik onayı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 29-Bu yönetmeliği Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü yürütür.