19 Mart 2019 Salı

Görevde Yükselme Yönetmeliği

11158 defa okundu

12.11.2005 Tarih ve 25991 sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan

YÜKSEKÖĞRETİM ÜST KURULUŞLARI İLE YÜKSEKÖĞRETİM

KURUMLARI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME

VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

            Amaç

            Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak yükseköğretim üst kuruluşları ile yükseköğretim kurumları memurlarının görevde yükselme ve unvan değişikliğine ilişkin usul ve esasları  belirlemektir.

            Kapsam

            Madde 2 — Bu Yönetmelik, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı ile yükseköğretim kurumlarında görev yapan memurlardan 5 inci maddede belirtilen kadrolara görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atanacakları kapsar.

            Dayanak

            Madde 3 — Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 51 ve 52 nci maddeleri, 7/10/1983 tarihli ve 124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

            Tanımlar

            Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

            Kurum: Yükseköğretim üst kuruluşları ile yükseköğretim kurumlarını,

            Yükseköğretim Üst Kuruluşları: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ve Üniversiteler-arası Kurul Başkanlığı’nı,

            Yükseköğretim Kurumları: Üniversite ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri’ni,

            Başkan: Yükseköğretim Kurulu Başkanı ile Üniversitelerarası Kurul Başkanı’nı,

            Rektör: Üniversite ve yüksek teknoloji enstitüsü rektörlerini,

            Hizmet Süresi: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendi çerçevesinde yükseköğretim üst kuruluşları ile yükseköğretim kurumlarında çalışılan süreler ile genel ve katma bütçeli idareler, mahalli idareler ve diğer kurum ve kuruluşlarda fiilen çalışılan süreler ile muvazzaf askerlikte geçen süreleri,

            Görev Unvanı: Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen kadrolar içinde sayılan görev unvanlarını,

            Görevde Yükselme: Bu Yönetmelikte belirtilen aynı veya başka hizmet sınıflarındaki alt görevlerden üst görevlere yapılacak atamaları,

            Unvan Değişikliği: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere yapılan atamaları,

            Hizmet Grubu: Benzer görevleri yapan unvanların gruplandırılmasını,

            Alt Hizmet Grubu: Aynı düzeydeki unvanların gruplandırılmasını,

            Görevde Yükselme Eğitimi: Görevde yükselmeye ilişkin olarak görevlerin özelliklerine göre verilecek hizmet içi eğitimi,

            Görevde Yükselme Sınavı: Görevde yükselme eğitimini tamamlayanların tabi tutulacağı yazılı sınavı,

            Unvan Değişikliği Sınavı: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanacakların tabi tutulacağı yazılı sınavı,

            ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Esaslar

 

            Hizmet grupları

            Madde 5 — Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi kadro unvanları aşağıda gösterilmiştir.

            Görevde yükselmeye tabi kadrolar:

            a) Yönetim Hizmetleri Grubu;

            1) Genel Sekreter,

            2) Genel Sekreter Yardımcısı,

            3) Daire Başkanı,

            4) Üniversite Hastaneleri Başmüdürü,

            5) Fakülte Sekreteri, Yüksek Okul Sekreteri, Enstitü Sekreteri,

            6) Savunma Sekreteri,

            7) Özel Kalem Müdürü, Çiftlik Müdürü, Yurt Müdürü, Hastane Müdürü, İlköğretim ve Ortaöğretim Müdürü, Döner Sermaye İşletme Müdürü ile diğer unvanlı müdürler, Şube Müdürü,

            8) Müdür Yardımcısı,

            9) Şef, Koruma ve Güvenlik Şefi.

            b) Hukuk Hizmetleri Grubu;

            1) I.Hukuk Müşaviri,

              2) Hukuk Müşaviri.

            c) Araştırma ve Planlama Hizmetleri Grubu;

            Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri, Uzman, Araştırmacı, Müze Araştırmacısı.

            d) Sağlık Hizmetleri Grubu;

            Başhemşire.

          e) Bilgi İşlem Hizmetleri Grubu;

          Çözümleyici.

          f) İdari Hizmetleri Grubu;

          1) Ayniyat Saymanı, Sıhhi Malzeme Saymanı, Sayman,

          2) Memur, Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Ambar Memuru, Santral Memuru, Daktilograf, Sekreter, Veznedar, Satınalma Memuru, Ayniyat Memuru, Yurt Yönetim Memuru, Tahsildar, Mutemet, İkmal Malzeme Sorumlusu, Raportör, Şoför, Koruma ve Güvenlik Görevlisi.

          g) Yardımcı Hizmetler Grubu;

          Teknisyen Yardımcısı, Aşçı, Kaloriferci, Bekçi, Dağıtıcı, Hizmetli, Hastabakıcı, Gassal ve Hayvan Bakıcısı.

          Unvan değişikliğine tabi kadrolar:

          Mühendis, Mimar, Şehir Plancısı, Bölge Plancısı, Avukat, Jeolog, Hidrobiyolog, Hidrolog, Jeomorfolog, Fizikci, Matematikçi, İstatistikçi, Yöneylemci, Ekonomist, Kimyager, Heykeltıraş, Arkeolog, Astronom, Kaptan, Veteriner, Sosyal Çalışmacı, Biyolog, Psikolog, Bakteriolog, Fizyoterapist, Diyetisyen, Çocuk Gelişimcisi, Sağlık Fizikçisi, Kütüphaneci, Mütercim, Antrenör, Öğretmen, Kameraman, Sinema TV Uygulayıcısı, Programcı, Sağlık Teknikeri, Odyolog, Tıbbi Teknolog, Tekniker, Teknik Ressam, Grafiker, Restoratör, Teknisyen, Rasatçı, Ressam, Makinist, Matbaacı, Gemi Adamı, Fotoğrafçı, Dekoratör, Desinatör, Çocuk Eğitimcisi, İmam, Hemşire, Sağlık Memuru, Ebe, Laborant, Hayvan Sağlık Memuru, Sağlık Teknisyeni, Veteriner Sağlık Teknisyeni.

Görevde yükselme sınavına tabi olmadan yapılacak atamalarda aranacak şartlar

          Madde 6 — Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (1), (2), (3), (4), (5) ve (6) numaralı alt bentleri ile (b) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan kadrolara sınavsız atama yapılır. Ancak, bu kadrolara yapılacak atamalarda aşağıdaki şartlar aranır.

          a) Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcısı, I.Hukuk Müşaviri, Daire Başkanı, Üniversite Hastaneleri Başmüdürü, Fakülte Sekreteri, Yüksek Okul Sekreteri, Enstitü Sekreteri ve Savunma Sekreteri kadrolarına atanabilmek için;

          1) En az fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

          2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen şartları taşımak,

          Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar

          Madde 7 — Bu Yönetmelikte belirtilen kadrolara görevde yükselme suretiyle atanabilmek için;

          a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen hizmet şartlarını taşımak,

          b) Son sicil notu olumlu ve son üç yıllık sicil notu ortalaması 76 puandan az olmamak,

          c) İlan tarihi itibarıyla yükseköğretim üst kuruluşları ile yükseköğretim kurumlarında en az iki yılını geçirmek kaydıyla üç yıl hizmeti bulunmak,

          d)Görevde yükselme eğitimine katıldıktan sonra yaptırılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

          gerekir.

          Görevde yükselme sınavı sonucu atanacaklarda aranacak özel şartlar

          Madde 8 — Bu Yönetmeliğe tabi kadrolara görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalarda aranacak özel şartlar aşağıda belirtilmiştir,

          a) Hukuk Müşaviri kadrosuna atanabilmek için;

          1) Hukuk Fakültesi mezunu olmak,

          2) En az iki yıl avukat olarak çalışmış olmak,

          b) Özel Kalem Müdürü, Çiftlik Müdürü, Yurt Müdürü, Hastane Müdürü, İlköğretim ve Ortaöğretim Müdürü, Döner Sermaye İşletme Müdürü, Şube Müdürü kadrolarına atanabilmek için;

          1) En az dört yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak,

          2) Sınav tarihi itibarıyla Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarında Şef, Koruma ve Güvenlik Şefi, Uzman, Araştırmacı, Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri, Müze Araştırmacısı, Avukat, Çözümleyici, Baş Hemşire, Müdür Yardımcısı kadrolarından birinde veya en az lisans düzeyinde öğrenim gerektiren mesleki veya teknik görevlerde çalışıyor olmak,

          c) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri kadrosuna atanabilmek için;

          1) En az dört yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak,

          d) Müdür Yardımcısı kadrosuna atanabilmek için;

          1) En az dört yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak,

          2) Sınav tarihi itibarıyla Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarında Şef, Koruma ve Güvenlik Şefi, Baş Hemşire, Uzman, Araştırmacı, Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri, Müze Araştırmacısı, Avukat, Çözümleyici kadrolarından birinde veya en az lisans düzeyinde öğrenim gerektiren mesleki veya teknik görevlerde çalışıyor olmak,

          e) Araştırmacı, Uzman ve Müze Araştırmacısı kadrolarına atanabilmek için;

            1) En az dört yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak,

f) Şef Kadrosuna atanabilmek için;

          1) En az iki yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak,

          2) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (f) bendinin (1) ve (2) numaralı bentlerindeki kadrolarından birinde çalışıyor olmak,

          g) Koruma ve Güvenlik Şefi Kadrosuna atanabilmek için;

          1) En az iki yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak,

          2) Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrosunda çalışıyor olmak,

          3) 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirtilen diğer şartları taşımak,

          h) Başhemşire Kadrosuna atanabilmek için;

          1) Lisans düzeyinde eğitim veren okulların hemşirelik bölümünden mezun olmak,

          2) Hemşire kadrosunda çalışıyor olmak,

          i) Çözümleyici Kadrosuna atanabilmek için;

          1) En az dört yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak,

          2) En az iki programlama dilini ve işletim sisteminin uygulanmasını bilmek, bu konuda tecrübeli olduğunu belgelemek,

          3) Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında en az (D) düzeyinde başarılı olmak,

          4) Programcı unvanında çalışıyor olmak,

          j) Ayniyat Saymanı, Sıhhi Malzeme Saymanı, Sayman kadrolarına atanabilmek için;

          1) En az iki yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

          k) Memur, Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Ambar Memuru, Santral Memuru, Daktilograf, Sekreter, Veznedar, Satınalma Memuru, Ayniyat Memuru, Yurt Yönetim Memuru, Tahsildar, Mutemet, İkmal Malzeme Sorumlusu, Raportör kadrolarına atanabilmek için;

          1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

          l) Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrosuna atanabilmek için;

          1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

          2)10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirlenen şartlara haiz olmak.

          m) Şoför kadrosuna atanabilmek için;

          1) İlköğretim mezunu olmak,

          2) En az 5 yıllık (B) tipi sürücü belgesine sahip olmak,

          şarttır.

          Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar

          Madde 9 — Unvan değişikliğine tabi kadrolara atanabilmek için;

          a) Son yıl sicil notu 76 puandan aşağı olmamak,

          b) Unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

          şarttır.   

          Unvan değişikliğine tabi kadrolara yapılacak atamalarda aranacak özel şartlar

          Madde 10 — Unvan değişikliği sınavı sonucu yapılacak atamalarda aranacak şartlar unvanlar itibarıyla aşağıda belirtilmiştir.

          a) Avukat kadrosuna atanabilmek için;

          1) Hukuk Fakültesi mezunu olmak,

          2) Avukatlık stajını tamamlamış olmak,

          b) Mühendis, Mimar, Şehir Plancısı, Bölge Plancısı, Jeolog, Hidrobiyolog, Hidrolog, Jeomorfolog, Fizikçi, Matematikçi, İstatistikçi, Yöneylemci, Ekonomist, Kimyager, Heykeltıraş, Arkeolog, Astronom, Kaptan, Veteriner, Sosyal Çalışmacı, Biyolog, Psikolog, Bakteriolog, Fizyoterapist, Diyetisyen, Çocuk Gelişimcisi, Sağlık Fizikçisi kadrolarına atanabilmek için;

1) Fakülte veya dört yıllık yüksek okulların ilgili bölümlerinden mezun olmak,

          c) Mütercim kadrosuna atanabilmek için;

          1) Fakülte ve yüksek okulların mütercim ve tercümanlık bölümü mezunu olmak,

          2) Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (B) düzeyinde başarılı olmak,

          d) Öğretmen kadrosuna atanabilmek için;

          1) Eğitim Fakültelerinin ilgili bölümlerinden mezun olmak,

          e) Kameraman ve Sinema TV Uygulayıcısı kadrolarına atanabilmek için; 

          1) Güzel Sanatlar ve İletişim Fakültelerinin Sinema TV bölümünden mezun olmak,

          f) Antrenör kadrosuna atanabilmek için;

          1)Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarının Antrenörlük eğitimi veren bölümlerinden mezun olmak,

          g) Kütüphaneci kadrosuna atanabilmek için;

          1) Fakülte veya dört yıllık yüksek okulların Kütüphanecilikle ilgili bölümlerinden mezun olmak,

          h) Programcı kadrosuna atanabilmek için;

          1) En az iki yıllık yüksekokulların bilgisayar programcılığı bölümünden mezun olmak veya dört yıl süreli yüksek öğrenim mezunu olup, Milli Eğitim Bakanlığından onaylı programcı sertifikasına sahip olmak,

          2) En az iki programlama dilini ve işletim sisteminin uygulanmasını bilmek,

          i) Sağlık Teknikeri, Odyolog, Tıbbi Teknolog, Tekniker, Teknik Ressam, Grafiker, Restoratör kadrolarına atanabilmek için;

          1) En az iki yıl süreli mesleki veya teknik yüksek öğrenim mezunu olmak,

          j) İmam kadrosuna atanabilmek için;

          1) İlahiyat Fakültesi, İlahiyat Meslek Yüksekokulu veya İmam Hatip Lisesi mezunu olmak,

          k) Hemşire kadrosuna atanabilmek için;

          1)Fakülte, yüksekokul veya sağlık meslek liselerinin Hemşirelik Bölümü mezunu olmak,

          l) Teknisyen, Rasatçı, Ressam, Makinist, Matbaacı, Gemi Adamı, Fotoğrafçı, Dekoratör, Desinatör, Çocuk Gelişimcisi, Sağlık Memuru, Ebe, Laborant, Hayvan Sağlık Memuru, Sağlık Teknisyeni, Veteriner Sağlık Teknisyeni kadrolarına atanabilmek için;

          1) En az lise dengi mesleki veya teknik eğitim öğretim veren okullardan mezun olmak,

          şarttır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görevde Yükselme Eğitimine İlişkin Esaslar

          Görevde yükselme eğitimi

          Madde 11 — Kurumun belirleyeceği tarihlerde Personel Dairesi başkanlıklarınca, bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (f) bentlerinde yer alan ders konularında en az 30 saat (günde en fazla 7 saat), (g) alt bendinde yer alan ders konusunda ise en az 45 saat olmak üzere toplam en az 75 saat olacak şekilde görevde yükselme eğitim programı düzenlenir. Bu Yönetmelik kapsamında bulunan personelin görevde yükselme sınavına katılabilmeleri için eğitim programının tamamına katılmaları şarttır.

          Ancak, zorunlu hallerde en fazla 10 saate kadar mazeret izni verilebilir. Kanunen verilmesi gerekli olan izinlerde bu süre aranmaz.

          Duyuru

            Madde 12 —Görevde yükselme suretiyle atama yapılacak boş kadroların sınıfı, unvanı, derecesi, birimi, sayısı, son başvuru tarihi ve görevde yükselme sınavına girecek personelde aranacak nitelikler son başvuru tarihinden en az 30 gün önce birimlere; eğitimin yapılacağı yer, zaman ve diğer hususlar ise eğitime katılacaklara eğitim tarihinden en az 15 gün önce Kurumca duyurulur.

          Başvuru

          Madde 13 — Görevde Yükselme Eğitimi duyurusunun yapılmasından sonra, durumları aranan niteliklere uyan personel, görevde yükselme eğitimine (ilan edilen kadrolardan ancak birine) katılma isteklerini ilgili daire başkanlıklarına veya birim amirlerine bir dilekçe ile bildirirler.

          İlgili daire başkanlıkları ile birim amirleri, başvuru dilekçelerini bir hafta içinde personel dairesi başkanlığına bildirir.

          Başvuru İnceleme Kurulunun oluşumu ve başvuruların incelenmesi

          Madde 14 — Görevde yükselme eğitimi Başvuru İnceleme Kurulu Yükseköğretim Üst Kuruluşlarında bu Kurumların Başkanlarının, Yükseköğretim Kurumlarında ise Rektörlerin atayacağı ve personel birimi ve/veya eğitim birimi temsilcilerinin de bulunacağı üç asil ve bir yedek olmak üzere atama yapılacak kadroların unvanına göre aynı veya farklı kişilerden oluşur.

          İnceleme Kurulu, üye tam sayısı ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oylamada çekimser oy kullanılmaz.

          Birimler tarafından personel dairesi başkanlığına gönderilen başvuru dilekçeleri, başvuru inceleme kurulunca, başvuruda bulunanların gerekli nitelikleri taşıyıp taşımadıklarının saptanması amacıyla incelenir.

          İnceleme Kurulunun sekretarya hizmeti personel birimince veya eğitim birimince yürütülür.

          Görevde yükselme eğitimine alınma

          Madde 15 — Personel dairesi başkanlıkları veya ilgili birimler başvuru inceleme kurulunun belirlediği adayları bir üst göreve hazırlamak amacıyla görevde yükselme eğitimine alır.

          Görevde yükselme eğitimine katılacakların sayısı atama yapılacak boş kadro sayısının üç katını geçemez. Üç katından az istekli bulunması halinde ise durumu uygun olan bütün personelin eğitime alınması sağlanır. Duyurulan kadro sayısının üç katından fazla personelin başvurması halinde, bu Yönetmelik eki EK-1 Değerlendirme Formunda belirtildiği şekilde puanlama yapılmak suretiyle, toplam puanı en fazla olandan başlamak üzere kadro sayısının üç katı kadar personel belirlenerek eğitime alınır. Puanların eşitliği halinde sırasına göre hizmet süresi fazla ve son sicil notu yüksek olan personel tercih edilir. Bunların da eşitliği halinde kura ile tespit yapılır.

          Daha önce görevde yükselme eğitimine katılmış ancak görevde yükselme sınavında başarısız olan personel ile bu sınava katılmayan veya başarılı olup da müteakip sınava kadar atanmamış olan personel, aynı veya benzer görev unvanları için düzenlenecek müteakip görevde yükselme sınavına katılabilmeleri için, bu unvanlarla ilgili düzenlenecek görevde yükselme eğitimine alınmaya ilişkin bütün usul ve esaslara tabidir.

          Diğer kamu kurum ve kuruluşlarından naklen atanmak suretiyle yükseköğretim üst kuruluşları veya yükseköğretim kurumlarına geçen personelin kendi kurumlarında aldıkları görevde yükselme eğitimi kabul edilmez.

          Görevde yükselme eğitiminin konuları

          Madde 16 — Görevde yükselme eğitimi aşağıdaki konulardan oluşur;

          a) T.C. Anayasası,

          1) Genel esaslar,

          2) Temel hak ve ödevler,

          3) Devletin temel organları,

          b) Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi, ulusal güvenlik,

         c) Devlet teşkilatı ile ilgili mevzuat,

         d) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili mevzuat,

          e) Türkçe dil bilgisi ve yazışmayla ilgili kurallar,

          f) Halkla ilişkiler ve davranış kuralları,

          g) Atama yapılacak görevin alanı ve niteliği ile ilgili konular.

          Görevin niteliği ile ilgili konuları içeren ders notları kurumca hazırlanarak eğitime katılanlara verilir. Birer örnekleri de sınavdan önce Devlet Personel Başkanlığına ve soruların hazırlanması amacıyla sınavı yapacak kuruma gönderilir.

          Düzenlenecek eğitim programlarında, (g) bendinde belirtilen konuların ağırlığı %60’ın altında olamaz.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavına İlişkin Esaslar

 

          Görevde yükselme sınavı ve şekli

          Madde 17 — Görevde yükselme sınavı boş kadro durumu ve talepleri göz önüne alınarak her unvan için ayrı ayrı ve yılda iki defadan fazla olmamak üzere yapılır.

          Görevde yükselme sınavı Kurum tarafından Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Merkezine veya yükseköğretim kurumlarından birine yazılı olarak yaptırılır.

          Kurumlar, görevde yükselme sınavı için görevde yükselme eğitiminin tamamlanmasını müteakiben (30) gün içinde sınavı yapacak olan kurumla gerekli protokolü tesis etmek amacıyla müracaat eder.

          Bu sınavda 100 üzerinden 70 ve daha fazla puan alanlar başarılı sayılırlar.

          Sınavlarda kopya çekenlerin, kopya verenlerin veya bunlara teşebbüs edenlerin, sınav kağıtlarına belirtici işaret koyanların, "Başvuru Belgesi" nde gerçeğe aykırı bildirimde bulunduğu anlaşılanların veya gerekli şartları taşımadığı daha sonra saptananların sınavları geçersiz sayılarak, atamaları yapılmaz ve atamaları yapılmış olanların onayları iptal edilir. Ayrıca, bu kişiler beş (5) yıl süreyle görevde yükselme sınavına alınmazlar ve haklarında disiplin işlemleri uygulanır.

          Sınava girecek aday yerine başka bir kişinin sınava girdiğinin anlaşılması halinde ilgililerin sınavı bir tutanakla saptanarak geçersiz sayılır. Her iki kişi hakkında da yasal işlem yapılır.

          Görevde Yükselme Sınav Kurulu

          Madde 18 — Sınav kurulu, Yükseköğretim Üst Kuruluşlarında bu kurumların başkanlarının, yükseköğretim kurumlarında ise rektörlerin atayacağı ve personel birimi ve/veya eğitim birimi temsilcilerinin de bulunacağı atama yapılacak kadroların unvanına göre aynı veya farklı kişilerden olmak üzere toplam beş kişiden oluşur. Ayrıca aynı usulle yedek üyeler de belirlenir.

          Sınav Kurulu, üye tam sayısı ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oylamada çekimser oy kullanılamaz.

          Sınav kurulunu teşkil eden üyeler görevde yükselme sınavına alınacak personelden öğrenim ve ihraz ettikleri unvanlar itibariyle daha düşük seviyede olamazlar.

          Sınav kurulunun başkan ve üyeleri eşlerinin, üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kayın hısımlarının katıldıkları sınavda görev alamazlar.

          Sınav kurulunun sekretarya hizmeti personel birimince veya eğitim birimince yürütülür.

          Sınav Kurulunun görevleri

          Madde 19 — Sınav kurulunun görevleri şunlardır:

            a) Görevde yükselme sınavının düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak,

          b) Sınavda sorulacak soruların bilgi kaynağının hazırlanmasına katkıda bulunmak,

          c) Sınav sonuçlarını, en yüksek nottan başlamak üzere bir başarı listesi düzenleyerek ilan etmek,

          d) Sınavla ilgili tutanakları tanzim etmek,

          e) İtirazları inceleyip, sonuca bağlamak,

          f) Sınava ilişkin diğer işlemleri yapmak.

          Sınav sonuçlarının açıklanması ve geçerliliği

          Madde 20 — Sınav kurulu, sınav sonuçlarını sınav bitim tarihinden itibaren en geç 15 gün içerisinde ilan eder ve kuruma yazılı olarak bildirir.

          Sınav sonuçları, aynı unvan için yapılacak bir sonraki sınava kadar geçerlidir. Bu süre içerisinde ilan edilen kadrolarda herhangi bir nedenle boşalma olduğunda yedeklerden başarı sırasına göre atama yapılır.

          Sınav sonuçlarına itiraz

          Madde 21 — Sınav sonuçlarına itiraz, sonuçların ilanını takip eden 10 gün içinde bir dilekçe ile sınav kuruluna yapılır. İtirazlar sınav kurulu tarafından 10 gün içerisinde incelenerek sonuç, ilgiliye ve kuruma yazılı olarak bildirilir. İtiraz üzerine verilen kararlar kesindir.

          Sınavı kazananların atanması

          Madde 22 — Yapılan sınavı kazananlar, başarı sırasına göre ilgili birimlerdeki boş kadrolara sınav sonuçlarının kesinleşmesinden itibaren en geç 2 ay içerisinde atanırlar. Başarı notlarının aynı olması halinde atanacak personel bu Yönetmeliğin EK-1’ indeki Değerlendirme Formuna göre puanlandırma yapılarak belirlenir. Puanların eşitliği halinde sırasına göre hizmet süresi fazla ve son yıl sicil notu yüksek olan personel tercih edilir. Bunların da eşitliği halinde kura ile tespit yapılır.

          Ataması yapılanlardan geçerli mazereti olmadan süresi içinde göreve başlamayanların atamaları iptal edilir ve sınav sonuçlarından doğan hakları kaybolur.

          Unvan değişikliği sınavına ilişkin esaslar

          Madde 23 — Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen unvan değişikliğine tabi kadrolara personelin atanması, bu bölümde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde eğitime tabi tutulmaksızın yapılacak unvan değişikliği sınavı sonucundaki başarısına göre gerçekleştirilir.

          Unvan değişikliği sınavları, görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda yazılı olarak yaptırılır.

          Bu sınava katılacaklarda Kurumda veya öğrenim durumlarıyla ilgisi olmayan görevlerde belirli bir süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

          Görev grupları arasındaki geçişler

          Madde 24 — Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen görev grupları arasındaki geçişler aşağıdaki esaslara göre yapılır.

          a) Aynı görev grubu içinde kalmak kaydıyla, ilgili personelin isteği ve atanılacak kadronun gerektirdiği özellikleri taşıyanlar sınav yapılmaksızın alt görevlere atanabilirler.

          b) Gruplar arasındaki görevde yükselme niteliğindeki geçişler görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabidir. Ancak, Kurumda veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevler ile bu görevlerle aynı düzey görevlere veya alt görevlere, görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir.

            c) Unvan değişikliğine tabi kadrolar ile bu kadrolar arasındaki geçişler, ilgili kadro için düzenlenen unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılır.

Kurum dışından yapılacak atamalar

          Madde 25 — Diğer personel kanunlarına tabi olan personel öğrenim durumları ve ihraz ettikleri unvanlar dikkate alınarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi kadrolara atanmalarında görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabi tutulmadan genel hükümlere göre atanabilirler. Emsali kadroların belirlenmesi ve benzeri konularda tereddüt olması halinde Devlet Personel Başkanlığının görüşü dikkate alınır.

          Diğer kamu kurum ve kuruluşlarından, kuruma naklen atanacaklar için, aynı düzeyde unvanlı kadrolarda görev yapmış olmak şarttır. Bunların atanmış oldukları unvanlardan daha üst unvanlara yükselebilmeleri bu Yönetmelik hükümlerine tabidir.

          Özelleştirilen kuruluşlardan yapılacak atamalar

          Madde 26 — 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine Dair Kanunun 22 nci maddesi hükümlerine göre ilk defa kuruma atanacaklar hakkında bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

          Kazanılmış haklar

          Madde 27 — Bu Yönetmelik kapsamına giren unvanları, ilgili mevzuatı uyarınca kazananların hakları saklıdır.

          Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

          Madde 28 — Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

          Yürürlükten kaldırılan mevzuat

          Madde 29 — 8/3/2000 tarihli ve 23987 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yüksek-öğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

            Geçici Madde 1 — 18/4/1999 tarihinde Kurum kadrosunda bulunanlar için, diğer şartları haiz olmak kaydıyla; genel sekreter haricindeki unvanlar itibarıyla belirlenmiş bulunan öğrenim düzeylerinin bir alt öğrenim düzeyi uygulanabilir.

            Yürürlük

          Madde 30 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

          Yürütme

          Madde 31 — Bu Yönetmelik hükümlerini Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür.