19 Mart 2019 Salı

Sağlık Karneleri İle İlgili Genelgeler

5841 defa okundu

T.C.

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

Personel Dairesi Başkanlığı

ISPARTA

 

Sayı     : B.30.2.SDÜ.0.70.71.01-02/1130-1311                                          08 Şubat 2001

Konu :Sağlık Karneleri.

 

 

 

 

 

 

İlgi      :a) SDÜ İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı’nın 10.01.2001 tarih ve B.30.2.SDÜ.0.70.73.00/20 sayılı yazısı.

                 b)657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu

                 c) 11.08.1973 Tarih ve 14622 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 27.07.1973 tarih ve 7/6913 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kararlaştırılan Devlet Memurları Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği.

 

              Üniversitemiz İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı tarafından verilmekte olan sağlık karnelerinin bundan böyle Personel Dairesi Başkanlığınca verilmesi Rektörlüğümüzce İlgi (a) yazı ile uygun görülmüştür. Bu nedenle aşağıdaki açıklamaların yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

 

              Devlet Memurlarının Tedavi iş ve işlemleri ilgi (b) Yasanın 209.maddesi ile ilgi (c) Yönetmelik hükümleriyle belirlenmiştir. Sağlık karnesi ile ilgili hükümler “Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği”nin VI.bölümünde 38-44 maddeleri arasında belirlenmiştir.

 

              Bu Yasal hükümler ışığında, her devlet memurunun sağlık karnesi sahibi olması ve sağlık karnesinin kendisine verilebilmesi için de tedavi yardımından yararlanabilecek eşi, bakmakla yükümlü olduğu ana, baba ve aile yardımı ödeneğine müstehak çocuklarını gösterir bir beyanname vermesi zorunludur.

 

              Sağlık karnesi düzenlenirken Tedavi Yardımı Beyannamesi (EK-1) ve personelden istenecek belgeler (EK-2) örnekleri yazımız ekinde gönderilmiştir.

 

              Personel Dairesi Başkanlığına sağlık karnesi çıkartılması için yapılacak müracaatlar bir kapak yazısı ekinde (EK-1) ve (EK-2) deki belgelerle birlikte yapılacaktır.

 

              Akademik ve idari personelin mağdur olmaması için birimler ilgi (b), (c) yasa ve yönetmelik hükümleri konusunda gerekli titizliği göstereceklerdir.

 

              Ayrıca;

 

1-            Rektörlüğümüz ve bağlı birimlerine ilk defa veya naklen atanan personelden göreve başlamasını takiben tedavi yardımı beyannamesi (EK-1) alınarak, kendisine ve bakmakla yükümlü olduğu aile fertlerine sağlık karnesi düzenlenmesi için (EK-2) de belirtilen belgelerle birlikte Personel Daire Başkanlığına gönderilmesini,

2-             Yurtdışına lisansüstü eğitim amacıyla gönderilen personel için aynı işlemlerin yapılmasını, (Bu işlem akademik personel biriminden ayrılmadan önce yapılacaktır. Aksi halde bakmakla yükümlü olduğu aile fertleri mağdur olmaktadır.)

 

./..

 

 

 

 

- 2 -

 

 

 

3-            Emekliye ayrılan, kurum değiştiren veya istifa eden personelden, kendisine ve bakmakla yükümlü olduğu aile fertlerine verilen sağlık karnelerinin geri alınarak iptal edilmek üzere bir üst yazı ekinde Personel Dairesi Başkanlığına gönderilmesini,

4-            Personel Dairesi Başkanlığınca verilen sağlık karnelerinin birim yetkililerince her yıl ocak ayı içinde yönetmelik hükümleri doğrultusunda kontrol edildikten sonra onaylanması hususunda;

 

              Gereğini bilgilerinize rica ederim.

 

 

 

 

 

Prof.Dr.M.Lütfü ÇAKMAKÇI

Rektör

 

 

 

 

 

 

Ek          : 1- Tedavi Yardımı Beyannamesi örneği

                2- Personelden istenecek belgeler listesi

 

 

 

 

DAĞITIM                             :

Tüm Birimlere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

Personel Dairesi Başkanlığı

ISPARTA

 

Sayı     : B.30.2.SDÜ.0.70.71.01-02/6419-7040                                          29 Ağustos 2002

Konu  :Yabancı Uyruklu sözleşmeli

              Personelin sevk işlemleri.

 

 

 

 

 

 

İlgi      :Bütçe Daire Başk.’nın 22.08.2002 tarih ve B.07.BMK.4.32.01/A1-639 sayılı yazısı.

 

            Üniversitemiz hastanesi ödeme evraklarının incelenmesi sırasında yabancı uyruklu sözleşmeli personele ait hasta sevklerine rastlandığı Bütçe Dairesi Başkanlığının ilgi yazısından anlaşılmıştır.

            Yabancı uyruklu sözleşmeli personelin tedavi giderlerinin kurumca karşılanabilmesi için kendilerinden tedavi gideri karşılığı olarak SSK keseneği kesilmesi ve tedavilerinin de SSK hastanelerinde yapılması gerekmektedir.

            Üniversitemizde görevli bu şekilde olan personellerden SSK keseneği kesilmedikçe hasta sevk kağıdı verilmemeli ve tedavi giderleri de kendilerince karşılanmalıdır.

            Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

 

 

 

 

 

Prof.Dr.M.Lütfü ÇAKMAKÇI

Rektör

 

 

 

 

 

 

D A Ğ I T I M                                   :

Bütün birimlere.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

Personel Dairesi Başkanlığı

ISPARTA

 

Sayı     : B.30.2.SDÜ.0.70.71.01-02/8363-9793                                          22 Kasım 2001

Konu  :Genelge.

 

 

 

 

 

            Üniversitemiz Akademik ve İdari personeli bilindiği üzere zaman zaman görevli veya izinli ya da lisansüstü eğitim maksadıyla yurtdışına gitmektedirler.

 

            Lisansüstü eğitim için gönderilen akademik personel 2547 Sayılı Yasanın 33.maddesine göre; inceleme, araştırma, staj yapma, yetiştirilme, eğitilme, konferans vs. maksadıyla yurtdışına gönderilen akademik personel ise 2547 Sayılı Yasanın 39.maddesine göre görevlendirilerek gönderilmektedirler.

 

            2547 Sayılı Yasanın 33.maddesine göre görevlendirilerek lisansüstü eğitim yapan öğretim elemanlarının tedavi giderleri, eğitim yaptıkları ülkenin sağlık mevzuatı çerçevesinde eğitim yaptıkları kurum tarafından karşılanmakta ve ilgili kuruma Üniversitemizce sağlık sigortası adı altında ödeme yapılmaktadır.

 

            2547 Sayılı Yasanın 39.maddesine göre görevlendirilerek inceleme, araştırma, staj yapma, yetiştirilme, eğitilme, kongre, konferans vs. maksadıyla yurtdışına giden öğretim elemanlarının hastalanmaları halinde “Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği” çerçevesinde, aynı yönetmeliğin 12.maddesi hükmü gereği o ülkedeki MİSYON ŞEFLİKLERİ veya BÜYÜKELÇİLİK, ELÇİLİK, BAŞKONSOLOSLUK ya da KONSOLOSLUK tarafından sağlık kuruluşlarına gerekli sevki yapılarak tedavi sonucunda alınan belgeler aynı misyon şefliği tarafından onaylanmaktadır. Onaylanan bu belgeler Türkiye’ye dönünce ilgili öğretim elemanı veya memurlar tarafından kurumumuza ibraz edilerek ödedikleri sağlık giderleri anılan yönetmelik çerçevesinde kendilerine ödenmektedir.

 

            Sonuç olarak, yurtdışına yapılan her türlü görevlendirmelerde ve yurtdışında kullanılan izinlerde öğretim elemanları ve diğer personel Rektörlüğümüzden alacakları GÖREV BELGESİ ile yabancı misyon şefliklerine başvurarak, yukarıda açıklandığı üzere tedavilerini yaptıracaklardır.

 

            Personelimizin mağdur olmamaları açısından bilgi edinmelerini rica ederim.

 

 

 

Prof.Dr.M.Lütfü ÇAKMAKÇI

Rektör

 

 

D A Ğ I T I M                      :

Bütün birimlere.