19 Mart 2019 Salı

İzinlere İlgili Genelgeler

9023 defa okundu

T.C.

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

Personel Dairesi Başkanlığı

ISPARTA

 

Sayı     : B.30.2.SDÜ.0.70.71.01-02/7180-7510                                          10 Aralık 1999

Konu     : İzinler.

 

 

 

 

Üniversitemiz merkez ve birimlerinde görevli akademik ve idari  personelin yıllık, mazeret ve hastalık izinlerinin kullandırılması konusunda aşağıdaki hususların açıklanmasına ihtiyaç duyulmuştur

 

1. Devlet memurlarının yıllık izin süreleri :

a)       Hizmeti 1 yıldan 10 yıla kadar olanlar (10 yıl dahil) için 20 (Yirmi) gün,

b)       Hizmeti 10 yıldan fazla olanlar için 30 gündür (D.M.K.’nun 102.Md., - 103.Md.)

Bu izinler kullandırılırken aday memurların ilk bir yıllık süresi içinde yıllık izin kullandırılmamasına, bir yıl dolduktan sonra kullandırılmasına, izin miktarına esas teşkil eden hizmet süresinin hesaplanmasında kamu sektöründe sigortalı olarak çalışılan süreler, muvazzaf askerlikte ve yedek subaylıktaki okul devresinde geçen süreler dikkate alınacaktır.   

 

2. Yıllık izinler en fazla 3 defada kullandırılacaktır.

 

3. İzin sürelerinde içinde bulunulan yılın izni ile bir önceki yıldan kalan yıllık izinler dikkate alınacak, daha önceki yılların kullanılmayan izinleri dikkate alınmayacaktır. (562 sayılı K.H.K.) Yıllık izinler kullandırılırken öncelikle bir önceki yıldan devreden izin kullandırılacaktır.

 

4. Kanunen verilmesi zorunlu olan mazeret izinleri (doğum izni, evlenme izni, ölüm izni vb.) dışında kalan mazeret izinlerinin verilmesi amirin takdirine bağlıdır; verilmesi zorunlu değildir. Amirin takdirine bağlı 10 günlük mazeret izinleri defaten veya muhtelif zamanlarda verildikten sonra zaruret halinde en fazla 10 gün daha mazeret izni verilebilecek, ancak bu izin yıllık izinden düşülecektir. O yılın yıllık izini bitmiş ise gelecek yılın yıllık izninden mahsup edilecektir.

 

5. Akademik ve İdari Personelin hastalıkları nedeniyle almış oldukları raporlar, alınacak onay ile hastalık iznine çevrilecektir.

 

6. İzin sürelerinin takibi Rektörlüğümüzde Personel Daire Başkanlığınca, bağlı birimlerde ise birimler tarafından yapılacaktır. Yıllık izin formları mutlaka 2 nüsha tanzim edilecek, ilgili amirin onayından sonra bir nüshası izine ayrılan personele verilecek, bir nüshası da ilgili personelin dosyasına konulacaktır. Böylelikle izin takibi sağlıklı bir şekilde yapılmış olacaktır. İzine ayrılan personel, izin formu ilgili amirce imzalanmadan görevinden ayrılmayacaktır.

 

7. Herhangi bir nedenle kadrosunun bulunduğu birimden başka bir birimde görevlendirilmiş olan bir personel görevlendirildiği birimde izin işlemleri yukarıda açıklandığı gibi yapıldıktan sonra kadrosunun bulunduğu birime izin formunun bir nüshası gönderilecektir.

 

8. Bir takvim yılı içerisinde 7 günü aşan hastalık izinlerinin takibi ve İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığına bildirilmesi, tek hekim tarafından verilen raporlarla ilgili hastalık izinlerinin mevzuatına uygunluğu ilgili birimlerce titizlikle takip edilecektir.

 

9. Askere giden personelin görevinden ayrılmadan sevk pusulalarının bir suretinin Rektörlüğümüze gönderilerek aylıksız izin alınmasının takibi yapılacaktır.

 

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

 

Prof.Dr.M.Lütfü ÇAKMAKÇI

     Rektör

 

D   A   Ğ   I   T   I   M    :  

Bütün Birimlere

 

 

 

T.C.

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

Personel Dairesi Başkanlığı

ISPARTA

 

 

Sayı     : B.30.2.SDÜ.0.70.71.01-02/3583-4102                                           08 Haziran 2000

Konu   : İzinler.

 

 

 

 

 

 

İlgi      :10.12.1999 Tarih ve B.30.2.SDÜ.0.70.71.01/7180-7510 sayılı genelgemiz.

 

Rektörlüğümüzün akademik ve idari kadrolarında görev yapan personellerimizin izin takipleri konusunda bazı aksaklıkların olduğu görülmüştür. Bu nedenle izin takipleri konusunda bundan sonra uyulacak esaslar tespit edilerek aşağıya çıkarılmıştır.

 

1- 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 64.maddesinin (b) bendinde “Rektör, iznini Yükseköğretim Kurul Başkanından, diğer yöneticiler ise bir üst makamdan alırlar.” ve (c) bendinde de “Yükseköğretim Kurumlarında ve üst kuruluşlarda görevli bütün personel bağlı olduğu ilk disiplin amirinin izniyle görevi başından ayrılabilir.” hükümleri yer almaktadır.

 

            657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 103.maddesinin (a) bendinde de “Yıllık izinler, Amirin uygun bulacağı zamanlarda toptan veya ihtiyaca göre kısım kısım kullandırılabilir.” denilmektedir. Buradaki Amir ifadesi de “Hizmetin sevk ve idaresinden bizzat sorumlu olan kimse” olarak nitelendirildiği için, bundan böyle personelimiz her türlü izinlerini bir üst amirinden (İlk disiplin amirinden) alarak görevleri başından ayrılabileceklerdir.

 

            2- 10.12.1999 Tarih ve B.30.2.SDÜ.0.70.71.01/7180-7510 sayılı iç genelgemizin 6.maddesinde yazılı olan “İzin sürelerinin takibi Rektörlüğümüzde Personel Dairesi Başkanlığınca” ibaresi “İzin sürelerinin takibi personelin görevli bulunduğu (2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesine göre görevlendirilenler dahil) birim tarafından yapılacaktır.” şeklinde değiştirilmiştir.

 

            3- Akademik ve İdari personelin hasta sevk belgeleri birimlerince düzenlenecek ve hastalıkları nedeniyle almış oldukları raporlar, mevzuatına uygun olması halinde birimlerince alınacak onay ile sıhhi izne çevrilecektir.

 

            4- Bir takvim yılı içerisinde 7 günü aşan hastalık izinlerinin takibi, İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığına bildirilmesi, tek hekim tarafından verilen raporlarla ilgili hastalık izinlerinin mevzuatına uygunluğu ilgili birimlerce takip edilecektir.

 

            Bilgilerinizi ve yukarıda belirtilen genelgeye titizlikle riayet edilmesini önemle rica ederim.

 

 

 

Prof.Dr.M.Lütfü ÇAKMAKÇI

Rektör

 

 

D A Ğ I T I M            :

Bütün birimlere.

 

 

 

 

 

 

T.C.

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

Personel Dairesi Başkanlığı

ISPARTA

 

 

 

Sayı     : B.30.2.SDÜ.0.70.71.01-02/6410-7597                                          24 Eylül 2001

Konu  :İzinler.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İlgi         :a) 10.12.1999 Tarih ve B.30.2.SDÜ.0.70.71.01/7180-7510 sayılı yazımız.

                 b) 08.06.2001 Tarih ve B.30.2.SDÜ.0.70.71.01-02/3583-4102 sayılı yazımız.

 

Birimlerimizde görev yapan İdari ve Akademik Personelin yıllık izinlerinin birimlerince takip edileceği, sağlık raporlarının sıhhi izne çevrilme işlemlerinin de birimlerince takip edileceği ilgi yazılarımızla bildirilmişti.

 

Yıllık izin belgeleri ile sağlık raporu ve buna dayanılarak birim amirlerinden alınan sıhhi izne çevirme olurlarının asılları ilgili kişilerin şahsi dosyalarına konulmak üzere Rektörlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığı’na gönderilmesi, fotokopilerinin ise birimlerdeki şahsi dosyalarına konulması gerekmektedir.

 

Gerekli titizliğin gösterilmesi hususunda gereğini rica ederim.

 

 

 

Prof.Dr.M.Lütfü ÇAKMAKÇI

Rektör

 

 

 

 

 

D  A  Ğ  I  T  I  M                 :

Bütün birimlere