19 Mart 2019 Salı

Emekli Öğr.Eleman.Sözleşmeli Çalış.

7017 defa okundu

Yükseköğretim Kurumlarında Emekli Öğretim Elemanlarının Sözleşmeli OlarakÇalıştırılması Esaslarına İlişkin Karar

 İlişik “Yükseköğretim Kurumlarında Emekli Öğreti Elemanlarının Sözleşmeli Olarak Çalıştıralması Esaslarına İlişkin Karar”ın yürürlüğe Konulması; Milli Eğitim Bakanlığının 3-11-1983 Tarihli ve 049708 sayılı yazısı üzerine , 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 17’inci maddesine göre , Bakanlar Kurulunca 4-11-1983 tarihinde kararlaştırılmıştır.

MADDE 1.2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 17’inci maddesi hükmüne dayanılarak hazırlanan bu Kararın amacı, bu kapsama giren sözleşmeli olarak çalışacak emekli öğretim elemanlarının çalışma esaslarını , ödenebilecek, sözleşme ücretlerinin üst sınırlarını ve benzeri diğer hususları düzenlemektedir.

MADDE 2.2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu kapsamına giren Yükseköğretim kurumları ve bunlara bağlı birimlerde öğretim üyesi , öğretim görevlisi, okutman , uzman , çevirici ve eğitim –öğretim planlamacısı olarak çalıştırılacak emekli öğretim elemanları hakkında bu Karar Hükümleri uygulanır.

MADDE 3.Bu Kararda geçen:

“Öğretim Üyesi” 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesine Dair 2880 Sayılı Kanunla değiştirilen 3 ‘üncü maddesi (m) bendinde sayılan ünvanları ve aynı kanunun değiştirilen 27’ inci ve 28 ‘inci maddelerinde sayılan nitelikleri taşıyan kişileri;

“Öğretim Görevlisi ve Okutman” aynı kanunun 31 ‘inci ve 32’inci maddelerinde sayılan nitelikleri taşıyan ve görevleri yapan kişileri;

“Araştırma Görevlisi ,Uzman ,Çevirici ve Eğitim- Öğretim Planlamacısı “ aynı kanunun 33’üncü maddesinde sayılan görevleri yapan kişileri, ifade eder.

MADDE 4.Bu Karara göre sözleşmeli olarak çalıştırılacak emekli öğretim elemanlarına ,emekli oldukları sınıf, ünvan ,derece ve kademeye denk daimi statüdeki öğretim elemanlarının 2547 ve 2914 sayılı Kanunlarla verilmiş Akademik görevlerinden üstlendikleri görev dikkate alınarak, kendilerine, almakta oldukları emekli aylıkları ile daimi statüdeki dengi öğretim elemanlarının aylık , ek gösterge , üniversite ödeneği ve geliştirme ödeneğinin toplamı arasındaki farkı geçmemek üzere sözleşmede belirtilecek ücret ödenir.

Söz konusu elemanlara sözleşme ücreti dışında herhangi bir ad altında ödeme yapılamaz ve sözleşmelere bu konuda hüküm konulamaz.

MADDE 5.Sözleşmeli olarak çalıştırılan emekli öğretim elemanlarına idari görev verilemez ve bunlar döner sermayeden pay alamazlar.

MADDE 6. Emekli öğretim elemanlarının üniversitede istihdamı ancak görevlendirilecekleri bilim dalı , eğitim programı ve ders için yeterli sayıda kadrolu öğretim elemanı veya adayı bulunmaması halinde rektörlüklerin önerisi üzerine Yükseköğretim Kurulunca kararlaştırılır.

MADDE 7. Üniversite rektörleri bu Karara göre emekli elemanları ile en çok bir yıla kadar sözleşme yaparak Yükseköğretim Kuruluna bildirirler.

Rektörlüklerce , çalıştırılacak emekli öğretim elemanlarının ünvan sayı ve ücretlerini belirten cetveler ile tip sözleşme örneklerinin Maliye Bakanlığına bildirilerek vize ettirilmesi zorunludur .Söz konusu vize işlemleri tamamlanmadan sözleşme yapılamaz ve herhangi bir ödemede bulunulamaz.

İhtiyaca göre bu sözleşmeler her seferinde birer yıl olmak üzere uzatılabilir.

MADDE 8.Bu Karar yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.

MADDE 9.Bu Kararı Bakanlar Kurulu yürütür.